Şube Çalışma Grupları

KOBİLİŞİM Çalışma Grubu

KOBİLİŞİM (KOBİ + BİLİŞİM) “KOBİ’lerimize Bilişim ile değer katmayı” ana hedef edinmiştir.
Ülkemizde Kobilerin geleceği 4 temel unsurun sırtında yükselmektedir.

1. Üretici KOBİ ‘ler,
2. Ticaret & Pazarlama KOBİ ‘leri,
3. Hizmet sektörü KOBİ ‘leri,
4. Geleceğin KOBİ ‘leri olan Girişimciler & Öğrenciler.

Çalışma Grubumuz Üniversiteler, Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Meslek, esnaf, sanayi ve ticaret odaları ile ortak seminerler, eğitimler düzenleyerek bu unsurlara dokunup, yol göstererek farkındalık yaratmaya vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine kazanç ve katkı sunmaya çalışılmaktadır.

Eğitim ve Farkındalık Çalışma Grubu

Yeni gelişen teknoloji ve vizyoner çalışmaları sektör, gençler ve bilişimciler ile buluşturmayı amaçlayan, üyelerimize ve topluma uygun kariyer, kişisel gelişim, teknik, bilgi güvenliği, bilişimde huhuk ve bunun gibi alanlarda bilgilendirmelerin, seminerlerin planlamasını ve duyurulmasını yapar. Okularda ögrencilere, öğretim görevlilerine ve velilere yönelik bilişim, teknoloji, siber güvenlik ve ihtiyaç duyulan diğer sunumları seminerleri düzenler. Bu konularda bilgi paylasımı, sunum, vizyoner konular hakkında paylaşım yapmak isyeten üyelerimizin çalışmalarını toparlar, planlar ve üyelere bildirilmesi, sosyal medya ve diğer mecralardan duyurululması çalışmalarını yürütür.

Kongre, Etkinlik Organizasyon Komiteleri Çalışma Grubu

İstanbul Bilişim Kongresi, CIO Vizyon, Akıllı Şehirler, Bilişim Yıldızları vb. yer yıl düzenli olarak etkinliklerin hazırlanmas ve düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürüten grubtur. Her yıl pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenmektedir. 1 ya da 2 günlük etkinlik düzenlenmektedir. Kongrede, günümüzde kurumları değişime zorlayan ve hayatı kolaylaştıran bilgi teknolojileri trendleri ve gelecekte e-Dönüşümü etkileyecek gelecek teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

TBD Genç Çalışma Grubu

Bilişimin genç nesillere ulaştırılması, TBD ‘nin gençlik yapılanmasında üniversiteler ile aktif çalışmalar yapar. Türkiye’de bilişim konusunda öğrenim gören ve bu alanlarda çalışan gençlerin daha etkin bilgilerle bilişimde milli kalkınmaya ve bilime daha faydalı olmasını sağlamak, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır. TBD ilkeleri ile genel vizyonuna uygun olarak yapılacak eğitimler, seminerler ve farkındalık eğitimleri, gençlere iş fırsatları yaratmak üzere üniversitelerle iş birliği içinde kariyer günleri düzenlenmesi, girişimcilik projeleri ve yarışmaları ile genç girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar planlayarak gerçekleştirecektir.

Üye İlişkileri Geliştirme Çalışma Gurubu

Kayıtlı üyelerin memnuniyeti, devamı ve yeni üye  sayısını artırmaya yönelik çalışmalar ve planlar gerçekleştirir. Üye bilgilerinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütür, Üyelerle interaktif iletişimi güçlendirmek için çalışmalar planlar, Üyelerin yeni gelişmelerden haberdar olması için TBD’ nin yapmış olduğu duyuru ve bildirileri, etkinlikleri  yayınlar. Üyelerin karşılaştıkları sorunları tespit edip Yönetim Kuruluna bildirir ve çözümlenmesi için çalışmalar yapar. Üyelerin aktif çalışma gruplarına katılımı için duyurular çalışmalar yapar.

Hukuk ve Bilişim Çalışma Grubu

Derneğimize üye hukukçuların bilişim alanındaki hukuki konularda çalışmalar yapmaları bu çalışmaları birbirleri ile ve hukukçu olmayan üyelerle paylaşmaları için kurulmuştur. Olağan toplantıların yanında hukukçuların kendi içlerinde düzenledikleri eğitimler bilişimci üyelerin hukukçular için düzenledikleri eğitimler ve hukukçuların hukukçu olmayan üyeler için düzenledikleri eğitimler yapılmaktadır. Yıllık olarak TBD tarafından düzenlenen bilişim hukuku kongresine destek verilmekte ve İstanbul ölçeğinde etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca derneğin düzenlediği bilişim etkinliklerinde bilişim hukuku ile ilgili sunumlar yapılmakta dernek yayın organlarına yazılar gönderilmektedir.

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu

Dernek üyeleri ve gönüllü sektör çalışanları arasında sosyal ilişkilerin arttırılması amacıyla gezi, gözlem ve sosyal faalyetlerin organize edilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür. Üyelerimizin birbirini tanışma, sosyal çevre oluşturabilmesi için Yemek, kokteyl, gezi turları, özel seminerler vb. çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenler.

Veri Bilimi Çalışma Grubu

Bilgi toplumu olarak adlandırılan içinde yaşadığımız çağda bilginin en önemli ve değerli kaynak olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi kullanarak daha az sermaye ve işgücü ile daha fazla katma değer yaratılabilmektedir. Bilginin kaldıraç gücüyle kurumlar ve ülkeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek ve geleceğe yönelik öngörülerde buunabilmek için bilgiden daha fazla yararlanmak istemektedirler. Bilginin en önemli kaynağı ise veridir. Özellikle günümüzde heryerden toplanabilen ve artan veri kaynakları “Büyük Veri” kavramını, bu büyük veriye dayalı gizli kalmış bilginin keşfi ise veri madenciliği disiplinini ortaya çıkartmıştır. Diğer taraftan, veriye dayalı öğrenme algoritmalarını kapsayan makine öğrenmesi veri madenciliğinin en önemli konularından biri haline gelmiştir.

Dijital (Sayısal) Dönüşüm ve Yenilikçilik

Dijital (Sayısal) Dönüşüm’ ün iyi anlaşılması, yaygınlaştırılması ve gelişimi üzerine özgün çalışmalar yapar ve yayınlar.

Afet Bilişimi Çalışma Grubu

Bilimi bilişimle birleştirmek, doğru bilgiyi hızlı bir şekilde ulaştırmak, bilişimin afet durumlarında en etkin kullanımını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için Afet Bilişimi Çalışma Grubumuz kurulmuştur. Çalışma Grubu katılım linkimiz aşağıdadır.

Ana amacımız bilimi, çözümleri ve bilişim altyapısını birleştirerek afet öncesi önlem ve farkındalık, afet anı ve afet sonrası yapılması gereken çalışmalar kapsamında toplumumuzu ve kurumlarımızı bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve raporların hazırlanmasıdır.

Bu konuya gönül vermiş, gerek bilişim alanında gerekse afet konusunda uzman yetkililerimiz ile oluşturacağımız çalışma grubumuza katılmak isteyen, destek vermek isteyen tüm üyelerimizi ve gönüllülerimizi bekleriz.