Tanıtım

Kuruluş ve Amaç


Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 12.000’i aşmıştır. On şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;

 • Teknoloji üreten bir Türkiye,
 • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
 • Nitelikli insangücü,
 • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,

yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamın keyfini çıkarmasıdır.

Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,

 • Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi
 • Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması
 • Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
 • Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
 • Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,
 • Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitimi ve çalışmaların yapılması

gerektiğini savunuyoruz.

Bu amaçla,

 • Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllülük katılımıyla çalışan çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlarla, gerekse de kamuda yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriyoruz.
 • Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına ve sayısal uçurumu önlemeye yönelik genel eğitim çalışmaları yapıyoruz.
 • Üretim sektörümüzün bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırma ve uluslararası pazarlara açılabilmelerini sağlayacak teknolojik bilgilendirme çalışmalarını ülke geneline yaygınlaştırılarak sürdürüyoruz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik “ortak akıl” toplantılarımızdır. Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağını düşünüyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün önde gelen bir derneğidir; diğer bir deyişle “Sizin Derneğinizdir”.

Gelin hep birlikte el ele, omuz omuza, ortak akılla Bilişim Sektörünü hak ettiği yere taşıyalım.

TBD’nin Amaçları

 • Türkiye’de bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artmasına, gelişmesine ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 • Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemektir,
 • Bilişimle ilgili standardlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliğini sağlamak,
 • Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,
 • Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,
 • Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 • Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunmak.

SEKTÖREL ETKİNLİKLER

TBD amaçları doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.

 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/yaptırır,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
 • Teknik ve bilimsel yayın yapar,
 • Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 • Konferans, kurultay, seminer, açık oturum ve benzeri konulardaki yöntem ve teknikleri tanıtır,
 • Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar,
 • Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülke içinde aktarılmasını gözetir,
 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.

TBD, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu Yararına Çalışan Dernek

TBD, söz konusu etkinliklerin bugün ulaşmış olduğu düzey nedeniyle, kamu yararına çalışan dernek statüsünü, Bakanlar Kurulu kararıyla 7 Mart 1994 tarihinde resmen kazanmıştır. Türkiye Bilişim Derneği kurulduğundan bu yana, doğal olarak fiilen kamu yararına çalışan bir dernek olarak, toplumsal açıdan kalıcı katkılarını hep yapagelmiştir. Ancak, resmen bu statünün kazanılması, derneğin mali açıdan desteklenmesini kolaylaştırmıştır.

Birleştirici Meslek Örgütü

TBD, bilişim sektörünü her kesimiyle birleştirici rolünü bundan böyle de yine etkin bir biçimde sürdürmeye kararlıdır. Türkiye’nin bilişim toplumu olması yönünde etkin katkılar sağlamayı amaçlayan TBD, bir meslek örgütü olarak güçlenmektedir.

BİLİŞİM ETKİNLİKLERİ

“TBD Birinci Ulusal Bilişim Kurultayı” adıyla 1976 yılında bilgisayar alanında ilk bilimsel toplantı olarak başlayan Bilişim Etkinlikleri bugün uluslararası boyutta sürmektedir. Bilişim’2016 Etkinliği TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı ve TBD 6. Genç Bilişimciler Kurultayı olarak düzenlenmektedir.

Bilişim Kurultayları, Bilgi ve İletişimin olağanüstü birleşiminin toplumsal yararlarını yerleştiren konferanslar, bildiriler, çalışma grupları, açık oturumlar, eğitim seminerleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan zengin içerikli programları ile bilişim sektörünün her yılki değişmez randevusu olmuştur. Bu etkinliklerin Türk Cumhuriyetleri’nden misafirlerin ağırlandığı, giderek yakın komşularımıza açılan bir platforma dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliklerle bütünleşen Çözüm Gösterileri Sergisi, Türkiye bilgisayar sektöründe önde gelen firmaların potansiyel kullanıcılarla tanıştığı ve varolan kullanıcılara yeni çözümler sunduğu bir forum alanıdır.

Bilişim Yüksek Konseyi

1990 yılı başında TBD Yönetim Kurulu, Türk bilişim sektörünün sağlıklı bir biçimde gelişmesi ve ülke kalkınmasına katkısının en verimli bir düzeyde gerçekleşmesi için bir üst kurula gereksinim olduğunu saptamıştır. Böyle bir kurulun oluşabilmesi için gerekli ön temaslar ve hazırlıklar geniş olarak yapıldıktan sonra bir iç tüzük hazırlanmıştır. Verimli çalışabilecek ve sonuç alabilecek bir kurulun oluşabilmesi amaçlanarak hazırlanan iç tüzüğe göre Bilişim Yüksek Konseyi için çağrı yapılmıştır. Büyük bir rastlantı sonucu 1990 yılının bilgi yılı ilan edildiği 19 Şubat 1990 günü Bilişim Yüksek Konseyi kuruluş oturumu için Ankara’da toplanmıştır. TBD böyle bir kurulun oluşabilmesi için öncülük edebilmiş olmaktan kıvançlıdır.

Bilişim Yüksek Konseyi amaç ve ilkelerini iyice belirledikten sonra bir yıllık çalışma dönemi içinde ele alınması gereken konu olarak bilgi işlem birimlerinde verimliliği arttırmada birinci derecede önemli etken olan insangücü sorunlarını görüşmeyi kararlaştırmıştır.

Bu çalışma sonucu yapılan görev tanımları kamu bilgi işlem merkezlerinde çalışanların bilişim sınıfı olarak nitelendirilmelerini gündeme getirmiştir (1991).

BİLİŞİM YAYINLARI

Türkiye Bilişim Derneği, bilişim sektörü içinde eşgüdüm sağlanmasına, bilişim toplumu olma yönündeki bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için yayınlar yapmaktadır. Bunlar 1976’dan bu yana yapılan Ulusal Bilişim Kurultayları Bildiriler Kitapları başta olmak üzere yayınlanmış kitaplardır.

Tüm sektörü yakından ilgilendiren ve gerekliliğine inanılan her konuda olanak bulundukça yayınlar sürdürülmektir. Özellikle satım şansı olmadığı için basımı sağlanamamış yararlı kaynak eserleri olan bilişimcilerin TBD’ye başvurusunu bekliyoruz.

Çalışma Grupları

Çalışma Grupları hakkında daha fazla bilgi için çalışma grupları ana sayfasına göz atabilirsiniz.

MESLEK BİLİNCİ

Bilgisayar ve ilgili teknolojilerin verimli kullanımının öteki bütün araçlara göre çok daha fazla bir bilinç gerektirdiği iyice ortadadır. Toplumların gelişmiş teknolojilerden olabildiğince yararlanabilmeleri hiçbir zaman rastgele olmamaktadır.

Batıda güçlü mesleki örgütler ilgili bireylerin çalışmalarını gelişmelere ivme kazandıran bir bileşkede birleştirmektedir. Üstelik söz konusu teknolojiler ve bireylerin özlemleri artık sınır tanımaz boyutlara ulaştığından, dünyadan soyutlanarak da yaşanamamaktadır. Dünyada da toplumların söz sahibi olabilmeleri doğrudan bireylerin örgütlenebilme becerilerinden, özellikle de mesleki derneklerinden geçmektedir.

Bilgisayar kullanımının her alanda yaygınlaşması zamanı geldiğinde gecikmeden standartların belirlenmesini, terim ve kavramların açığa kavuşmasını, hızlı gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle sürekli bir eğitimi gerektirmektedir.

Ayrıca ülke düzeyinde alınması gereken önlem ve düzenlemelerin etkili olması geçerli politikaların saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konularda başarılı olmak ve olumlu sonuçlar alınması çok bilinçli ve ısrarlı bir tutum içinde öncülük yapabilecek ve katalizör görevi üstlenecek meslek örgütleri gerektirmektedir

ÜYE PROFİLİ

Bilişim toplumu olma yönündeki ulusal bilincin oluşmasına, ulusal bilişim politikalarının belirlenmesine, mesleki dayanışma ve örgütlü tavrımızın netleşmesine katkıda bulunmak için yazılımla, bilişimle, bilgisayarla uğraşan, ilgilenen ve yolu bilgiden geçen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

TBD sektörel ağırlığı yüksek olan İstanbul’a, BİM Yöneticileri Kulübü (BİMKULÜP) aracılığı ile daha çok açılmak için İstanbul örgütlenmesini sağlamıştır. TBD İstanbul şubesi 1995 yılında kurulmuştur. Ayrıca örgütlenmeyi yaygınlaştırmak, üyelerimize daha yakın olabilmek amacı ile diğer şubelerimiz ve kurum temsilcilikleri de kurulmuştur.

Unutmayın derneğimize üye olan herkes sektördeki gelişmeleri TBD ilişkileri ile hem yakından izleme hem de etkileme olanağına sahip olacaktır.