Tüzük

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(29 Nisan 2023 – Genel Kurul’da Kabul Edilen)

BÖLÜM 01

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1: Derneğin adı “Türkiye Bilişim Derneği” dir.

Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Mart 1994 tarih ve 94/5420 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği Kamu Yararına Çalışan Dernek’tir.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Alanları:

Madde 2: Dernek, Türkiye’deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

 1. Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 2. Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 3. Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
 4. Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
 5. Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,
 6. Donanım, yazılım, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,
 7. Bilişim sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda
 8. Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 9. “Bilişim Toplumu” olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
 10. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

Dernekçe Sürdürülecek Etkinlikler:
Madde 3: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:

 1. Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar veya yaptırır,
 2. Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alışverişi ve iş birliği olanakları yaratır,
 3. Teknik ve bilimsel yayın yapar,
 4. Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 5. Bilişimle ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri mesleki toplantılar düzenler, bu tür toplantılara katılır. İlgili kuruluşlarla ilişki kurar,
 6. Bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerinin tanımlanmasına yardımcı olur,
 7. Bilişimle ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur,
 8. Bilişimle ilgili konularda gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, belgeleme merkezi oluşturur,
 9. Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,
 10. Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,
 11. Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir,
 12. Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinir,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya platforma katılır,
 14. Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve iş birliği yapar veya yardımlaşır.
 15. Eğitim, çevre, kültür, sağlık ve sosyal amaçlı ayni ve nakdi yardım faliyetlerinde bulunur ve bu amaçla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf, dernek ve sosyal kuruluşlara ayni ve nakdi yardımlar yapar ve yine bu amaçla ayni ve nakdi bağış ve yardımlar toplar.
 16. Bilişim ve/veya bilişimle ilgili alanlarda eğitim veren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilere destek olmak amacıyla burs verir ve bu amaçla burs fonu oluşturarak yardımlar toplar.

BÖLÜM 2

Üyelik

Üye Olma Hakkı:
Madde 4: Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş, mevzuatın öngördüğü koşulları ve Madde 5‘teki nitelikleri taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

Üyelik Türleri ve Koşulları:

Madde 5: Dernek, genel koşulları taşıyan iki tür üyeden oluşur.

 1. Asıl Üyeler: Derneğe,
  1. Türkiye’de bir kuruluşta bilgi işlem ya da bilişim alanında çalışanlar,
  2. Üniversitelerin bilişimle ilgili bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitim görmüş ve görmekte olanlar,
  3. Bilişim alanlarında araştırma veya yayın yapanlar ile temel olarak bilişim sektöründe çalışmamakla birlikte, kendi alanlarında bilişim sektörüne yönelik çalışma, araştırma veya yayın yapanlar,
  4. Bilişim teknolojilerini kuruluşlarında yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlayanlar,
  5. Bilişime profesyonelce ilgi duyanlar,
  6. Derneğin amaçlarını ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesini benimseyip o doğrultuda çalışanlar,

  asıl üye olabilirler.

 2. Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında Derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan kimselere Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, kendilerine bilgi verilerek onursal üyelik verilir. Onursal üyeler, Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üye Oluş Yöntemi:
Madde 6: Derneğe üye olmak isteyenler bir (1) fotoğraf ile birlikte, biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Şube veya Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) teslim ederek ya da Derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi ve giriş aidatını ödemesi zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen ve giriş aidatını ödemeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilir.

Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verir. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, başvuru belgelerinin bir nüshasını en geç yedi (7) iş günü içinde Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Üyelik başvuruları, gelen evrak defterinde kayıt altına alınır.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde ilgili şubeye yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Ancak Merkez Yönetim Kurulu, başvuruyu göndermeden evvel, başvuru sahibinin halihazırda Dernek şubelerinden birine kayıtlı olup olmadığını mutlaka tetkik ederek üyelik halinde başvuruyu dikkate almaz. İlgili şube bu başvuruyu, belgelerin kendisine iletilme tarihinden itibaren otuz

(30) gün içerisinde değerlendirerek üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar verir.

Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple Dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu, uygunluğu kesinleşen üyenin, üyeliği Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır ve Şube Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir. Şube Yönetim Kurulu da, başvuru sahibine en geç yedi (7) iş günü içinde üyeliğe kabul edildiğini bildirir ve üyenin Şube Üye Kütüğüne kaydını sağlar.

Şube bulunmayan bir ildeki üyenin hangi Şube üye kütüğüne kaydedileceğine Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir ve ilgili Şubeye bilgi verilir.

Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Merkez Yönetim Kurulunca verilir.

Kimlik kartı ve üyelik numarası:
Madde 7: Üyelere biçimi MYK tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” verilir. ‘Üyelik numarası’ her şube tarafından üretilen, ilk iki rakamı şubeyi belirleyecek şekilde olmak üzere toplam sekiz (8) rakamdan oluşmaktadır.

Üyenin başka bir yere taşınması nedeniyle bağlı olduğu şubenin değişmesi durumda, üyelik numarası ve kartı yenilenir.

Üyelerin hakları:
Madde 8: Üyelerin hakları şunlardır:

 1. Hiç kimse Dernekte üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir,
 2. Üyeler eşit haklara sahiptir,
 3. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üyeler bu hakkını bağlı bulunduğu şube genel kurulunda kullanır.
 4. Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna

Yükümlülükler:
Madde 9: Üyeler:

 1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
 2. Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç bir (1) ay içinde Derneğe bildirmek,
 3. Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek
 4. Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek,
 5. Tüzüğe aykırı davranmamak,

Ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

Üyelikten çıkma:
Madde 10: Her üye, bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkartılma ve Çıkarılmaya İtiraz:
Madde 11: Üyelerden;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
 2. Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesine aykırı davranışlarda bulunanlar,
 3. Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan kaçınanlar,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
 5. Derneği maddi ve manevi zarara sokacak davranışlarda bulunanlar,
 6. Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunanlar,
 7. Yönetim Kurulu’nun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar,
 8. Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,
 9. Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum olanlar,

Merkez Disiplin Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun asıl üye sayısının üçte ikisinin kararıyla üyelikten çıkartılabilirler.

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Disiplin Kurulu’nun rapor hazırlamasına gerek olmadan ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılabilirler.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Merkez Yönetim Kurulu’nun, kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulunda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Yeniden Üyelik:
Madde 12: Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

Şubeler arasında üyelik nakli:

Madde 13: Dernek üyelerinin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak Derneğin bir başka şubesine nakil olma hakkı vardır. Bu durumda üye, nakil olmak istediği şubenin yönetim kuruluna yazılı olarak başvurur. Başvuruyu alan şube yönetim kurulu, üyenin kayıtlı olduğu şubeye ve MYK ya bildirimde bulunur.

Üyenin eski şubesindeki kaydının silinme bilgisi ve MYK anın onayı alındıktan sonra üyelik kaydı Şubenin yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır.

Tüm işlemler en geç otuz (30) gün içinde tamamlanarak üye bilgilendirilir. Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası yenilenir.

BÖLÜM 3

Dernek Organları ve Organların Görev ve Yetkileri

Dernek Organları:
Madde 14: Türkiye Bilişim Derneği’nin Merkez ve Şubede görev yapan aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Merkez Organları:
  1. Merkez Genel Kurulu
  2. Merkez Yönetim Kurulu
  3. Merkez Denetleme Kurulu
  4. Merkez Disiplin Kurulu
  5. Merkez Onur Kurulu
 2. Şube Organları:
  1. Şube Genel Kurulları
  2. Şube Yönetim Kurulları
  3. Şube Denetleme Kurulları
  4. Şube Disiplin Kurulları
  5. Şube Onur Kurulları

Merkez Organları

Merkez Genel Kurulu:
Madde 15: Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Merkez Genel Kurulu üyeleri;

 1. Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri,
 2. Merkez Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri,
 3. Merkez Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri,
 4. Merkez Onur Kurulu Asıl Üyeleri,
 5. Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri,
 6. Şube Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri,
 7. Şube Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri,
 8. Şube Onur Kurulu Asıl Üyeleri,
 9. Şubeler tarafından seçilecek delegelerden

oluşur.

Merkez Genel Kurulu Toplantıları:
Madde 16: Merkez Genel Kurulu;

 1. İki yılda bir Nisan ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısıyla “olağan”,
 2. Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine “olağanüstü” olarak Ankara’da toplanır.

Çağrı Yöntemi:
Madde 17: Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Denetleme Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

Toplantı karar ve yeter sayısı:
Madde 18:

 1. Toplantı Yeter Sayısı: Merkez Genel Kurulu’nun ilk toplantısı, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla, tüzük değişikliği ve derneğin dağılması hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 2. Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da Derneğin dağılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, Derneğin dağılmasına ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

Toplantı yöntemi:
Madde 19: Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini gösteremeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 18. maddede belirtilen

yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.

Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Görüşülecek konular
Madde 20: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 21: Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

 1. Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
 2. Derneğin hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporunu inceleyip Yönetim ve Denetleme Kurulunu aklamak,
 3. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,
 4. Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve Genel Kurul’a sunulan önergeleri görüşüp karara bağlamak,
 5. Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Onur Kurullarını seçmek,
 6. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
 7. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 9. Derneğin yurt içinde ve dışında şube açmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Derneğin dağılmasına karar vermek,
 11. Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,
 12. Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,
 13. Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek,
 14. Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını

Dernek Organlarının Seçimi:
Madde 22: Merkez ve Şube Organları ve Delegeler için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;

a)  Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu’nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

b)  Merkez Genel Kurulunda adaylık:

Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulunda oy kullanma hakkı olmasa bile organlara aday olabilir. Merkez Genel Kurulunda oy hakkı olmadan aday olan üye Genel Kurula katılarak konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu, Şube Disiplin Kurulu, Şube Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Şube Delegeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Onur Kurulu asıl ve yedek üyeliğine aday olabilir. Merkez Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır.

c)  Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

Dernek organları için yapılacak seçimde, seçimler elektronik oylama ile yapılabilir.

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.

i.  Blok Liste:

Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek veya Genel Kurul Başkanlığının alacağı ve üyelere açıklayacağı hologram veya benzeri başka bir yöntem kullanılarak oy pusulası haline dönüştürülür.

Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama belirlenir.

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim yazılı pusulalar ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

ii.  Çarşaf Liste:

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Genel Kurul Başkanlığınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak hazırlanarak, genel kurulun görebileceği yerlere ve kapalı oy bölmesine asılır. Bu listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenmiş boş oy pusulalarına aday sayısı kadar yazılmak suretiyle oy pusulasına dönüştürülür. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye sayısı kadar adayın yazılması suretiyle oy kullanılır. Fazla yazılmış veya seçilecek organın üye sayısının yarısından az yazılmış olan oy pusuları geçersizdir.

Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

d) Dernek organlarının seçimlerinde, sandık sayısı kadar kapalı oy bölmesi bulundurulur. Seçime katılacak adayların listeleri kapalı oy bölmesinde tutulur, sandıkların ve kapalı oy bölmelerinin bulunduğu salonda listelerin dağıtımına izin verilmez. Üyeler oylarını kapalı oy bölmesinde kullanırlar.

Merkez Yönetim Kurulu:
Madde 23: Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, üyeler arasından seçilecek onüç

(13) asıl, beş (5) yedek olmak üzere on sekiz (18) üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sırayla göreve çağrılır.

Merkez Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Madde 24: Derneğin tüzüğü ve Merkez Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Derneğin temsilinden Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu;

 1. Derneği temsil etmek veya ilgili konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,
 2. Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
 3. Gerekli gördüğü illerde, Dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
 4. Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
 5. Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
 6. Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak, önerilen şube borçlanmaları konusunda karar vermek veya gerekli değişiklikleri yapmak.
 7. Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 8. Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara katılacakları saptamak,
 9. Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
 10. TBD İcra Kurulunun görüş, öneri ve kararlarını görüşerek karara bağlamak,
 11. Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere Dernek çalışanlarını atamak,
 12. Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarımlı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Özel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönergelerle belirlemek, yönergelere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
 13. Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
 14. Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
 15. Dernek politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma çalışmaları ve iş birliği konuları başta olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen her türlü konu ve gündem maddelerinin Şube yönetim kurulları ile görüşülebilmesi amacıyla MYK Genel Başkanı ve/veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi en az yılda bir kez olmak üzere tüm şubelerin yönetim kurulu toplantılarına katılarak başkanlık yapmak,

Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu:
Madde 25: Merkez Yönetim Kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir (1) Genel Başkan, iki (2) Genel Başkan Yardımcısı, bir (1) Yazman, bir (1) Sayman seçerek görev bölümü yapar,

 1. Genel Başkan: Yönetim Kurulundan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.
 2. Genel Başkan Yardımcıları: Genel Başkanın göstereceği görevleri Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkanın atayacağı Genel Başkan Yardımcısı ona vekillik eder. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.
 3. Yazman: Yönetim Kurulu kararlarının tutanak altına alınmasını ve yürütülmesini sağlar. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular.
 4. Sayman: Gelir ve gider sayımını, Derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna Genel Kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.

Bu görevlerde bir boşalma olduğunda veya gerekli durumlarda Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapar.

Toplantı Zamanı ve Yöntemi:
Madde 26: Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Kurul gerektikçe Başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

Toplantılar Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

Boşalan Üyelikler:
Madde 27: Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılabilir.

Merkez Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Görev Süresi ve Genel Kurula Karşı Sorumluluğu:
Madde 28: Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Merkez Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az bir hafta önce Merkez Genel Kuruluna katılacak olan üyelere dağıtır ve Derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

Merkez Denetleme Kurulu:
Madde 29: Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, seçildikten sonra bir ay içinde, aralarından birini Başkan olarak seçer.

 1. Denetleme kurulu başkanı, denetleme kurulu toplantılarını ve denetim plan ve programlarını düzenleyerek, diğer denetleme kurulu üyelerine bildirmekle yükümlüdür.
 2. Denetleme Kurulu, Derneğin hesaplarını en az her üç ayda bir kez
 3. Denetleme Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
 4. Denetleme Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, Derneğin çalışmaları konusunda rapor
 5. Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine

Merkez Disiplin Kurulu
Madde 30: Genel Kurulca üyeler arasından seçilecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, seçildikten sonra bir ay içinde, aralarından birini Başkan olarak seçer. Disiplin Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Merkez Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

Merkez Disiplin Kurulunun Görevleri:
Madde 31: Merkez Disiplin Kurulunun görevi:

Dernek organlarından birisi ya da herhangi bir üye tarafından, Dernek Merkez ve Şube Organlarında görevli bir üyenin veya herhangi bir dernek üyesinin Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesi’ne, Dernek Tüzüğü‘ne veya 5253 sayılı Dernekler kanununa ve bağlı yönetmeliklere uygun olmayan eylem ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldüğünde, Tüzük, Yönetmelikler ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesindeki kurallara göre konuyu inceleyerek konu hakkında rapor hazırlar ve karara bağlanmak üzere raporu Yönetim Kuruluna aktarır.

Merkez Disiplin Kurulunun Soruşturma Yöntemi ve Önerebileceği Yaptırımlar:
Madde 32: Merkez Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen şikayet konusunu Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesine göre soruşturur. Şikayetin doğrudan Disiplin kuruluna ulaşması halinde konuyu bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

Merkez Disiplin Kurulu şikayetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde soruşturmaya başlar, tarafları ve şahitleri dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından ister, inceler ve kararını soruşturmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlayarak, raporunu Yönetim Kurulu’na sunar.

Merkez Disiplin Kurulu, şikayetini ve/veya savunmasını vermeyen, yazılı olarak göndermeyen kişi ve kişiler hakkında doğrudan karar verebilir.

Soruşturma süresi, Merkez Disiplin Kurulu’nun isteği ve Merkez Yönetim Kurulu‘nun kararıyla bir ay uzatılabilir. İkinci kez süre uzatılmaz.

Merkez Disiplin Kurulu’nun süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir.

Merkez Disiplin Kurulu hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;

 1. Üyenin uyarılmasını,
 2. Üyenin kınanmasını,
 3. Eylemin ağırlığına göre, üyenin Dernek çalışmalarından altı (6) aya kadar uzaklaştırılmasını,
 4. Üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasını, Merkez Yönetim Kuruluna önerebilir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulunun raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulunun önerisini göz önünde bulundurarak öneride belirtilen yaptırımdan daha fazla olmamak kaydıyla kesin kararını verir.

Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelikler ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesi hükümleri uygulanır.

Merkez Onur Kurulu
Madde 33: Genel Kurulca, Bilişim alanında en az 10 yılını tamamlamış dernek üyeleri arasından seçilecek beş (5) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur.

Onur Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından birini Başkan olarak seçer.

Onur Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Merkez Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

Merkez Onur Kurulunun Görevleri:
Madde 34: Merkez Onur Kurulu görevleri şunlardır:

 1. Üyelerin gerek Dernek çalışmalarında ve gerek meslek yaşamlarında uymaları gereken davranış ilke ve kurallarını belirleyen Türkiye Bilişim Derneği Onur Yönergesini hazırlayarak, Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar ve bu yönergenin toplum, iş yaşamı ve bilişim teknik bilimindeki gelişmelere koşut olarak canlı tutulmasını sağlar,
 2. Bilişim toplumu yolunda sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesi ile ilgili her türlü uygulama ve gelişmeleri izler, etik açıdan inceler ve uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

BÖLÜM 4

Çalışmaların Yürütülmesi

Dernek Çalışmalarının Yürütülmesi:
Madde 35: Türkiye Bilişim Derneği’nin çalışmaları, Dernek organlarınca, Merkez ve Şube Yönetim Kurulları tarafından Tüzük, ilgili Yönetmelik ve Yönergelere göre oluşturulan sürekli ya da geçici Çalışma Grupları, Kurullar, Özerk Birimlerce ve mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan Dernek çalışanlarınca yürütülür.

Çalışma Gruplarının, Kurulların, Özerk Birimlerin oluşturulması ve Dernek çalışanlarının atanması; bu Grup, Kurul ve Birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir.

Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir Dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Çalışma Gruplarına, Kurullara, Özerk Birimlere ve Dernek çalışanlarına dahi devredilemez.

Çalışma Grupları, Kurullar, Özerk Birimler ve Dernek çalışanlarının eşgüdümü Yazman aracılığıyla sağlanır.

Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Kurullar, Birimler ve Çalışma Grupları

TBD İcra Kurulunun Oluşumu:
Madde 36: TBD İcra Kurulu,

TBD İcra Kurulu, TBD üyeleri ve bilişim sektörünün çeşitli kesimlerini temsil etmek üzere seçilecek üyelerden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, kendi görev süresi ile sınırlı kalmak kaydı ile 30 gün içerisinde İcra Kurulunu oluşturur.

TBD İcra Kurulu’nun toplam üye sayısı bir (1) başkan, iki (2) başkan yardımcısı olmak üzere en fazla otuz

(30) kişiden oluşur. TBD icra kurulu başkan ve yardımcıları TBD üyesi olmak zorunda olup, diğer üyeler TBD üyesi olmak zorunda değildir. Başkan ve başkan yardımcıları MYK tarafından seçilir, diğer üyeler İcra kurulu başkanının önerisi ile MYK tarafından oluşturulur.

TBD İcra Kurulunun Toplantıları:
Madde 37: TBD İcra Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun isteği veya İcra kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. İcra kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir ve MYK ya öneride bulunur.

TBD İcra Kurulu’nun Görevleri:
Madde 38: TBD İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Derneğin izleyeceği politika ve alınması gereken kararların önerilerini hazırlar,
 2. Dernek olarak görüş belirlenmesi gereken konularda daha önce hazırlanmış olan inceleme veya araştırma raporlarını değerlendirerek görüşünü rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 3. Derneğin stratejik planı ve çalışma programlarını değerlendirerek görüşünü Merkez Yönetim Kuruluna raporlar,
 4. Bilişim toplumu yolunda sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesiyle ilgili her türlü olumlu ve olumsuz uygulama ve gelişmeleri izler, bilişim mesleği ve teknik bilimi açısından inceler ve bu konular hakkında görüş önerileri hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu’na sunar,
 5. Derneğin gerçekleştirdiği etkinliklerin (konferans, kongre, seminer, sempozyum v.b.) sonunda varılan sonuçları etkinlik yürütme kurulu ile birlikte irdeleyerek, ileride yapılacak etkinlikler için Merkez Yönetim Kurulu’na öneriler sunar,
 6. Dernek için yeni ufuklar açabilecek konularda düşünce geliştirir ve Merkez Yönetim Kurulu’na sunar,
 7. Bilişim sektörünün her kesimi ile temsil edildiği (kamu, özel sektör, üniversite, STK, vb.) ve TBD İcra Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışacak en az 50 kişilik bir ‘Sektör Kurulu’ oluşturur.

Çalışma Grupları:
Madde 39: Tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere; amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve bütçesi Yönetim Kurullarınca belirlenmek koşuluyla, Dernek üyeleri arasından atanacak bir Çalışma Grubu Başkanı’nın yönetiminde ve sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

Çalışma gruplarına, gereken durumlarda, “Proje Grubu”, “Komisyon”, “Komite”, “Birlik”, “Kulüp” gibi adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, Tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.

Çalışma Grubu Başkanı, gerektiğinde, Çalışma Grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.

Çalışma Gruplarının çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre yürütülür.

Özerk Birimler
Madde 40: Merkez Yönetim Kurulu, yayın, eğitim, sınav gibi süreklilik gösteren çalışmaları yürütmek üzere özerk birimler kurabilir. Özerk birimin kuruluşu, görevleri, yetkileri, mali işleri ve bütçesiyle ilgili hükümler, yönetici ve çalışanlarının görev tanımları, yönetmeliğe uygun biçimde Merkez Yönetim Kurulunun birim oluşturulmasına ilişkin kararında belirlenir.

Özerk birimin yöneticisi doğrudan, çalışanları ise özerk birim yöneticisinin önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ataması yapılan çalışanın, ücreti ve diğer özlük hakları atamaya ilişkin Merkez Yönetim Kurulu kararında, İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümlerine göre saptanır.

Özel Kurullar
Madde 41: Yönetim Kurulu, konferans, açık oturum, kurultay, balo, gezi v.b. düzenlenmesi için gerektiğinde üyelerden birinin başkanlığında “Özel Kurul” lar kurabilir.

Genel Koordinatör:
Madde 42: Merkez Yönetim Kurulu Gerek gördüğü taktirde genel koordinatör atayabilir. Genel Koordinatörün görev ve yetkileri ilgili yönergede gösterilir.

Diğer Kurul ve Birimler:
Madde 43: Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda Tüzük’te öngörülenler dışında kurul ve birimler Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulabilir. Oluşturulan bu Kurul ve Birimler’in Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönergeyle düzenlenir.

BÖLÜM 5

Derneğin İç Denetimi

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkisi:
Madde 44:
Derneğin iç denetimi konusunda yetkili ve sorumlu organ Denetleme Kurulu’dur. Merkez Denetleme Kurulu bütün üyeler adına Derneğin çalışma ve hesaplarını denetlemek için Genel Kurulda seçilir ve yılda en az dört (4) kez Merkezi ve yılda en az bir kez Şubeleri denetler.

Şube Denetleme Kurulları Şube’nin mali durumunu ve Şubelerin iş ve işlemlerini dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini üç (3) aylık dönemlerde yılda dört kez denetler.

Denetleme Kurulları yaptıkları denetim sonucu gördükleri aksaklıkları ve alınması gereken önlemleri Yönetim Kurullarına derhal bildirir ve denetim sonucu hazırladıkları raporların bir örneğini Yönetim Kurullarına teslim eder.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Merkez Yönetim Kurulunun Yetkisi:
Madde 45: Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde doğrudan kendisi Merkez ve Şubelerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetim yaptırtabilir.

BÖLÜM 6

Şubeler:

Madde 46: Merkez Genel Kurulu gerekli görüldüğü durumlarda, Dernekler Yasasına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında Derneğin şubelerinin açılmasına karar verir ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunu yetkilendirir.

Merkez Yönetim Kurulu, Şube açılacak il veya ilçede ya da ülkede altı (6) aydır yerleşik olan en az üç (3) kişilik kurucular kuruluna Şube açılabilmesi için yetki verir.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine vererek başvuruda bulunur.

Yurt dışında açılacak şubelerde şube açılacak ülkenin yasal düzenlemelerinin gerekleri ayrıca yerine getirilir.

Merkez Genel Kurulu kararı uyarınca yeni kurulan şubeler, kuruluş tarihini izleyen en geç altı (6) ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

Şubelerin Yasal Durumu, Görev ve Yetkileri:
Madde 47: Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk çalışmalarda bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu özerk muhasebe yapısına sahip olan dernek iç örgütüdür.

Şubeler gerek yönetsel gerekse mali bakımdan Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olup tüzük hükümleriyle Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidirler.

Şube Organları Şube

Genel Kurulu:
Madde 48: . Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce yapmak zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Onur Kurullarıyla Şube’yi Merkez Genel Kurulu’nda temsil edecek seçimlik delegeleri seçer. Seçimlerde 22. Madde hükümleri kıyasen uygulanır. Delege seçimlerinde Şube Genel Kurulu tarafından tersi bir karar alınmadığı sürece blok liste yöntemi uygulanır.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Onur Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Onur Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliğine aday olabilir. Ancak Şube Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle Genel Merkez görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulu toplantıları, Tüzük hükümlerine ve Dernekler Yasasındaki Genel Kurul hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili:
Madde 49: Şubeler, Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin görevdeki yönetim, denetim, disiplin ve onur kurulu asıl üyeleri doğal delege olarak, şubeye kayıtlı her elli (50) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı yirmibeş (25)’ten fazla veya toplam üye sayısı elli (50)’den az ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Merkez Genel Kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

Şubelerin organlarında görevli olanlar Merkez organlarına seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Merkez Yönetim Kurulu Şubelerden gelecek olan ve Merkez Genel Kurulda oy kullanabilecek olanların yolluk giderlerinin karşılanabilmesiyle ilgili yetkilidir.

Şube Yönetim Kurulu:
Madde 50: Şube Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman ve bir Sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını Tüzük, Merkez ve Şube Genel Kurulları ile Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Yönetim Kurulunun kararlarında, Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin maddeler kıyasen uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesine aykırı hareket ettiği için Şube Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve Şube üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak, karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.

Şube Denetleme Kurulu, Görev ve Yetkileri:
Madde 51: Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden kurulur.

Şube Denetleme Kurulu üyeleri, seçildikten sonra bir ay içinde, aralarından birini Başkan olarak seçer. Şube Denetleme Kurulunun görevleri, Madde 29 da bulunan Merkez Denetleme Kurulunun görevleri ile aynıdır.

Şube Disiplin Kurulu, Görev ve Yetkileri:
Madde 52: Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından birini başkan olarak seçer.

Şube Yönetim Kurulu veya herhangi bir üyenin yazılı şikayeti üzerine, Tüzüğe ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesine aykırı hareket ettiği iddia edilen üye hakkında, Tüzüğün 32. Maddesindeki düzenlemelere ve Türkiye Bilişim Derneği Disiplin Yönergesindeki kurallara uygun olarak, raporunu hazırlar ve Şube Yönetim Kuruluna sunar.

Şube Disiplin Kurulunun raporunu alan Şube Yönetim Kurulu Tüzüğün 32. Maddesinde belirtilen kurallar uyarınca karar verir. Ancak soruşturma sonucunda üyenin üyelikten çıkartılmasını gerektiren bir durum söz konusu ise Şube Yönetim Kurulu kendi görüşünü de ekleyerek Merkez Yönetim Kuruluna iletir.

Şube Disiplin Kurulu şikayet edilen üyenin Merkez veya Şube organlarında görevli bir kişi olması durumunda gerekli soruşturmayı yapmak üzere konuyu Merkez Disiplin Kurulu’na iletir.

Şube Onur Kurulu, Görev ve Yetkileri:
Madde 53: Şube Onur Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından birini başkan olarak seçer.

Şube Onur Kurullarının görevleri, Madde 34 de bulunan Merkez Onur Kurulunun görevleri ile aynıdır.

BÖLÜM 7

Mali Hükümler

Genel Merkezin Gelir Kaynakları:
Madde 54: Genel Merkezin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Şubelerden gelen paylar,
 2. Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,
 3. Sponsorluk ve bağışlar,
 4. Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler,
 5. Diğer

Şubeden Gelen Paylar:
Madde 55: Şubelerin gelirlerinden;

 1. Üyelerin ödentilerinin %10’u,
 2. Şubelerin yıl sonu bilançolarında gelir artığı olarak görülen ve Genel Merkeze aktarılan tutarlar,
 3. Genel Merkez ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen gelirden Genel Merkez payına düşen tutarlar Genel Merkez gelirleridir.

Üyelik Ödentileri:
Madde 56:

Üyelerin vereceği giriş ve yıllık ödenti tutarını Merkez Genel Kurulu belirler.

Üyelik ödentileri yıllık olarak her yılın Nisan ayı sonuna kadar ödenmelidir. Bu süre içinde ödentisini ödememiş üyelere Haziran ayı içinde uyarı yapılır. Yine de yanıt alınamazsa üye hakkında gerekli işlemler başlatılır.

Uyarı yazışmaları mektup adresine ya da e-mektup adresine gönderildiğinde üyenin eline geçmemiş olması üye hakkında çıkartılma kararı verilmesine engel değildir.

Derneğe yeni üye olanlar, üyeliklerinin başladığı aydan, o yılın Aralık ayı sonuna kadar olan tutarı, üyeliklerinin kabul edildiğinin kendilerine bildirilmesini izleyen ay içinde ödemeleri gerekir.

Para Varlığının İşletilmesi:
Madde 57:

Dernek elde ettiği gelirleri işletir. Bu amaçla gerekirse özel fonlar kurar. Derneğin kuruluş amaç ve görevleriyle çelişmemesi kaydıyla, tek başına ya da bir başka dernek, vakıf ya da tüzel kişiyle, amacına aykırı olmayan iktisadi teşebbüs, ticari şirket kurar, kurulmuş bir teşebbüs ya da şirkete ortak olabilir.

Bağışlar:
Madde 58: Derneğe özel ve tüzel kişiler, kurumlar, hükümet ve başka kuruluşlarca yapılan ayni ve parasal yardımlar, ayni ve parasal bağışlar bağış sayılır. Bağışların Dernek geleneklerine ve etik ilkelere uygun olması gerekir.

Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler:
Madde 59: Konferans, gösteri, bilimsel kurultay, çalıştay, yemek, balo, gezi, piyango gibi etkinlikler, yayınlar ve Dernek tarafından verilen hizmetlerden sağlanan gelirlerdir.

Şubelerin Gelir Kaynakları:
Madde 60: Şubeler kendi Genel Kurullarınca ve Merkez Genel Kurulunca onaylanan bütçelerine göre giderlerini, Dernek adına sağladıkları gelirlerden ve Genel Merkez tarafından aktarılan kaynaklardan karşılarlar.

Şubelerin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

 1. Genel Merkez aktarılan kaynaklar,
 2. Şubeye kayıtlı üyelerin ödentileri (Üye ödentilerinin %10’u (yüzde on) Genel Merkez payı olarak Genel Merkez’e gönderilir)
 3. Sponsorluk ve bağışlar,
 4. Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,
 5. Bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalardan sağlanan gelirler. Merkez Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenecek kapsam ve süreyi aşan çalışmalar için Merkez Yönetim Kurulundan izin alınması, bu kapsam ve süre içinde kalan çalışmalar hakkında da Merkez Yönetim Kuruluna önceden bilgi verilmesi
 6. Diğer

Şubelerin yapacağı çalışmalarla ilgili olarak aldıkları bağış ve sponsorlukların Dernek geleneklerine ve etik ilkelere uygun olması gerekir. Sponsorluklar sözleşmelerle kayıt altına alınmalı ve yapılan sözleşmeler Merkez Yönetim Kurulunun onayından geçmelidir. Ayrıca gelir sağlandıktan sonra en geç onbeş (15) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi zorunludur.

Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar Dernek merkezine aittir. Taşınmazlar ve kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar ve haklar Dernek tüzel kişiliği adına kayıt ve tescil ettirilir.

Şubeler yıl sonu bilançolarında gelir hanesi fazlası görülen miktarın üçte birini izleyen yılın ilk dört (4) ayı içinde Genel Merkez’e aktarırlar.

Gelirlerin Toplanması:
Madde 61: Dernek gelirlerinin toplanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:

 1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve boyutta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 3. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 4. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler yönetmeliğinde örneği bulunan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
 5. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri d maddesine göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Paraların Yatırılması ve Çekilmesi:
Madde 62: Yetkililerce toplanan paralar en geç bir hafta içinde Saymana tutanakla teslim edilir. Sayman, Dernek kasasında bulunması gereken miktarı aşan tutarları, Yönetim Kurulunca Dernek adına Genel Merkez için Ankara’da, şubeler için şubenin bulunduğu yerde açtırılacak bir banka hesabına en geç üç gün içinde yatırır. Dernek kasasında bulunabilecek para miktarı ve Dernek hesaplarından para çekmeye yetkili dernek çalışanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Derneğin Borçlanma Yöntemi:
Madde 63: Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Merkez Yönetim Kurulu, Kamu İhale Kurumu’nun her yıl belirlediği doğrudan alım limitinin iki katına kadar Genel Kuruldan herhangi bir yetki almadan borçlanabilir. Bu miktarın üzerinde borçlanmak için Genel Kuruldan izin almak zorundadır. Hiçbir şekilde Derneğin borç stoğu Derneğin aktif varlığının %50’sini aşamaz.

Şubeler, tek seferde yürürlükte brüt asgari ücretin 2 (iki) katından fazla olan borçlanmalarında ve toplam borç stoku yürürlükteki brüt asgari ücretin 4 (dört) katını geçmesi durumunda ise miktara bakılmaksızın tüm borçlanmalarında Merkez Yönetim Kurulu onayını alır. İlgili Şube Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda, Şubenin toplam borç stoku limiti Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kamu İhale Kurumu’nun her yıl belirlediği doğrudan alım limitine kadar artırılabilir.

Bütçe ve Muhasebe:
Madde 64:

 1. Derneğin gereksinmeleri Yönetim Kurulunun, gelir ve olanakları göz önünde bulundurarak Derneğin yıllık bütçesine göre saptayacağı ödeneklerden karşılanır.
 2. Her türlü ödeme ve yükümlülükler Yönetim Kurulunun kararına dayanılarak yapılır. Ancak yürürlükteki brüt asgari ücrete kadar ödeme ve taahhütler Yönetim Kurulu kararı olmaksızın yapılabilir. Belirli tarifeli belediye, iletişim ve ısıtma harcamalarıyla, vergi, resim ve harçlar, sözleşmeye bağlanılmış sigortaların vadeleri içindeki primleri ve sosyal sigortalar giderleriyle her türlü kiralar ve ücretler yukarıdaki sınırlamaya bağlı olmaksızın ödenebilir. Yönetim Kurulu kararına bağlı olmaksızın yapılacak ödemelerin üst sınırı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Dernek adına yapılacak her türlü harcamalar her durumda

Yapılan ödemeler için “alındı” veya “fatura” alınamadığı durumda, Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan gider makbuzu kullanılır.

Genel Merkez ve şubelerin mali işleriyle ilgili ayrıntılar Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek Bütçe ve Muhasebe Yönergesi ’ne göre yürütülür.

BÖLÜM 8

Çeşitli ve Son Hükümler

Dernek Çalışanlarının durumu:
Madde 65: Dernek kadrosunda çalıştırılacak kişilerin çalışma yükü, verilecek ücretin tutar ve ödeme biçimi Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Çalışanlarla ilgili diğer düzenlemeler ilgili Yönetmelikte düzenlenir.

Görevlendirilenlere ödenecek gündelik ve yolluklar:
Madde 66: Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek kadrosunda çalışanlarla Dernek adına görevlendirilecek kişilere ödenecek gündelik ve yolluk miktarları Merkez Genel Kurulunca belirlenecek sınırlar içinde ödenir.

Gündelik ve yolluk adı altında bir ek ödeme olmaksızın, görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi, Dernek çalışanı ya da diğer kişinin, görevlendirme kararında, yalnız ulaşım giderleriyle fatura karşılığı konaklama ve zorunlu giderlerinin ödenmesine karar verilebilir.

Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir yüklenimde bulunulamaz. Bunun tersi olursa imza sahipleri kişisel olarak sorumlulardır.

Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:
Madde 67: Dernek tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda Derneğin bütün varlıkları, bilgi işlem araştırma ve çalışmalarında harcanmak üzere Türkiye Bilişim Vakfı’na kalır.

Uygulanacak Hükümler:
Madde 68: Bu tüzükte belirlenmemiş konularda Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurucular:
Madde 69: Derneği 22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş olup, Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir. Kurucular T.C. uyrukludur.

Adı Soyadı, Ünvanı, Görevi Adresi

Aydın Köksal
Elektronik Y. Müh., Yönetmen, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi

Önol Örs
Mak. ve Endüstri Y. Müh., Genel Yönetmen, SİSAG Ltd., Atatürk Blv. 233/11 Ankara

Ersay Gürsoy
İ.T.İ.A., Yönetmen Yardımcısı, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi

Bülent Dikman
Elektronik Y. Müh., İşletim Müh., H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi

Atalay Yunusoğlu
Elektronik Yük. Müh., Uzman Sist Müh., H.Ü Bilgi İşlem Merkezi

Tamer Uykal
Maden Y. Müh., Yöneylem Araştırma Uzmanı, TÜBİTAK Yöneylem Araştırma Ünitesi

Ünal Yarımağan
Elektronik Y. Müh., Proje Koordinatörü, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi

Coşkun Arslan
Elektronik Y. Müh., Uzman Sistem Müh., H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi

Onursal Başkan:
Madde 70: Türkiye Bilişim Derneği’nin kuruluşunu büyük bir özveri ve ileri görüşle gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Aydın Köksal “Onursal Başkan” sıfatını almıştır. Bu sıfat, bir başkasına verilemez.