Üyelik Koşulları

Türkiye Bilişim Derneği Tüzüğü 2. Bölümünde belirtilen koşullara sahip herkes derneğimize üye olabilir.

Üyelik başvurusunda bulunmak için kayıt olacağınız Şubemizin ÜYELİK BAŞVURU BELGESİ‘ni doldurup ilgili şubemizin iletişim adresine posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Üyelik Başvurusu yapacağınız Şubelerimize ait üyelik başvuru formları adresi : https://www.tbd.org.tr/uye-hizmetleri/uyelik-basvurusu/

Şubelerimiz sayfamız : https://www.tbd.org.tr/subelerimiz/

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – ÜYELİK

BÖLÜM II-ÜYELİK

ÜYE OLMA HAKKI:

MADDE 4: Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Madde 5‘teki nitelikleri taşıyan kişiler Derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar Derneğe üye olamazlar. Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye‘ de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 5: Dernek, genel koşulları taşıyan iki tür üyeden oluşur.

a) ÜYELER: Derneğe

1.Türkiye‘de bir kuruluşta bilgi işlem ya da bilişim alanında çalışanlar,

2.Bilgi işlem ya da bilişim alanlarında araştırma ve/ya da yayın yapanlar,

3.Bilgisayar teknolojlerinin kuruluşlarında yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlayanlar,

4.Bilişime profesyonelce ilgi duyan ve derneğin amaçlarını benimseyip o doğrultuda faaliyet gösterenler

üye olabilirler.

b) ONURSAL ÜYELER: Yurt içinde ve dışında Derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan kimselere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilir.

ÜYE OLUŞ YÖNTEMİ

MADDE 6:

a)Derneğe üye olmak isteyenler 1 fotoğrafları ile birlikte biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen dilekçeyi imzalayarak ve iki dernek üyesinin gerekçeli önerilerini de ekleyerek Şube bulunan illerde Şube, diğer illerde Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) başvururlar. Üyelik istekleri kendilerine duyurulan Dernek üyeleri, istekliler hakkındaki düşüncelerini Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirebilirler. Merkez veya şube yönetim kuruluna yapılan başvurular, ilgili kurulca, incelenerek, 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç, başvuru sahibine yazı ile duyurulur. Şube yönetim kurulları, yeni üyeleri Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Merkez Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımayanları Şube Yönetim Kuruluna bildirerek üyelikten çıkarılmasını önerebilir.

b)Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulunca verilir.

c)Üyelik istemi kabul edilenler Merkez Üye Kütüğüne ve şube bulunan illerde, ayrıca Şube Üye Kütüğüne kaydedilir.

KİMLİK KARTI VE ÜYELİK NUMARASI

MADDE 7: Üyelere biçimi tek tür olarak MYK tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” ile üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve varsa üyenin kayıtlı olduğu şubeyi belirtecek biçimde TBD merkezinde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir.

ÜYELİK HAKLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

MADDE 8: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 9: Üyeler:

i.Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak

ii.Bilişimciler Onur Yönergesi‘ne uymak,

iii.Kendisi ile yazışma yapılabilecek yasal adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

iv.Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek

ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür.

Her tür üye, Derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA:

MADDE 10:

a)Üyelikten çıkma, çekilme hakkının kullanılması ile olunur. Çekilen üye, isteğini bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildirir.

b)Bu tüzükte belirlenen koşulları yerine getirmeyen, Dernek amaçlarına ya da üye ödev ve yükümlülüklerine aykırı davranan üyeler, Yönetim Kurulunun istemi ve Onur Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanlar ilk Genel Kurulda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurul kararı kesindir.

c)Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların tutanakları üyelik kütüğünden silinir.