İzmir Branch

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye‘nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 10.000 i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Tek bir salonda 100 e yakın katılımcıyla başlayan kurultaylarımız ve etkinliklerimiz 11 salon ve 8.513 ü kayıtlı 500 üzerinde de kayıtsız katılımcısıyla kongre merkezlerine sığamaz büyüklüklere erişmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği‘nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;

 • Teknoloji üreten bir Türkiye,
 • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
 • Nitelikli insangücü,
 • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,

yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamanın keyfini çıkarmasıdır.

Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,

 • “Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi
 • Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması
 • Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
 • Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
 • Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,
 • Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitim ve çalışmaları yapılması

gerektiğini savunuyoruz.

Bu amaçla,

 • Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllük katılımıyla çalışan çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlarla, gerekse de kamu da yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriyoruz.
 • Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına ve sayısal uçurumu önlemeye yönelik genel eğitim çalışmaları yapıyoruz
 • Üretim sektörümüzün bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırma ve uluslar arası pazarlara açılabilmelerini sağlayacak teknolojik bilgilendirme çalışmalarını ülke geneline yaygınlaştırılarak sürdürüyoruz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik “ortak akıl” toplantılarımızdır. Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağını düşünüyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz..

Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün bir derneğidir diğer bir deyişle “Sizin Derneğinizdir“.

Gelin hep birlikte el ele omuz omuza ortak akılla Bilişim sektörünü hak ettiği yere taşıyalım.

Temel İlkeler

 • Türkiyede bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmaları sağlamak,
 • Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
 • Bilişimle ilgili standardlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliği sağlamak,
 • Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,
 • Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,
 • Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 • Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunan

Sektörel Etkinlikler

TBD amaçları doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.

 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/yaptırır,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
 • Teknik ve bilimsel yayın yapar,
 • Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 • Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum ve benzeri konulardaki yöntem ve teknikleri tanıtır,
 • Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar,
 • Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülke içinde aktarılmasını gözetir,
 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.

Diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girmek.

Kamu Yararına Çalışan Dernek

TBD, söz konusu etkinliklerin bugün ulaşmış olduğu düzey nedeniyle, kamu yararına çalışan dernek statüsünü resmen kazanmıştır. Türkiye Bilişim Derneği kurulduğundan bu yana, doğal olarak fiilen kamu yararına çalışan bir dernek olarak, toplumsal açıdan kalıcı katkılarını hep yapagelmiştir. Ancak, resmen bu statünün kazanılması, derneğin mali açıdan desteklenmesini kolaylaştırmıştır.

Bu anlayış ve yaklaşımla 2008 yılında TBD İZMİR Şubesi kurularak çalışmalarına

başlamıştır.Yukarıda açıklanan hedefler ışığında Alsancak 1459 sokak no:3/B adresinde

eğitim ve seminerler verilmektedir.İZFAŞ – İEF dahil her çeşit bilişim-iletişim etkinliklerine

destek vermekteyiz.

TBD İZMİR şubesi akademik ,kamu ve özel sektör bilişimcilerinin bir araya geldiği bir

Platform olarak hizmet vermektedir.

Aidat ve Bağışların yatırılabileceği banka hesap No: 

HESAP ADI : TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TBD-İZMİR ŞUBESİ

HESAP NO: 34276106-5003

ŞUBE: T.C. Ziraat Bankası, ALSANCAK ŞB. – İZMİR

IBAN: TR86 0001 0007 1234 2761 0650 03

 

5. Dönem Yönetim Kurulumuz: 

FİKRET KAVZAK (Başkan)

MEHMET FERUDUN KESKİNKILIÇ (Başkan Yrd.)

FERİDUN TUNA (Sayman)

ALEV GÜRTUNCA (Yazman)

GÜLER SAĞIT (Üye)

FEYZULLAH OKTAY (Üye)

ABDÜLKADİR UÇAR (Üye)