TBD – TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü

TBD – TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü

“TBD – TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”; Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmette bulunmuş ve önemli katkılar sağlamış kişilere Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğiyle 1996 yılından beri her sene verilmektedir.

Önerilen adaylar; TBD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye, TÜBİSAD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye ile, Son 5 (beş) yılda Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’nü almış olanlar ile oluşturulan Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve sonuç belirlenmektedir.

TBD – TÜBİSAD
YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ
UYGULAMA YÖNERGESİ
(Sürüm 2021/1.0) 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 1996 yılından beri verilmekte olan “YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ” ne ilişkin, komite ve kurulların oluşturulmasına, adayların ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine,  ödül alacak  adayın seçilmesine ilişkin yöntem ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge TBD-TÜBİSAD YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ alacak adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi, ödül alacak aday(lar)ın seçilmesi, ödülün takdimi, duyurulması, Düzenleme Komitesi ve Seçici Kurulun (Jüri)  oluşturulması, seçici kurulun ödül alacak kişiyi belirlemede dikkat edeceği kriterler  ve  seçici kurulun çalışma esasları gibi konularda  kural ve koşulları kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönergenin temel dayanağı TBD YR.17 doküman numaralı TBD ÖDÜL YÖNERGESİ ile TBD ve TÜBİSAD tüzük ve yönetim kurulu kararları ile, ilgili diğer mevzuattır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönergede geçen

Aday Yaşamboyu Hizmet Ödülü adayını
Başkan TBD ve TÜBİSAD Başkanlarını
Dernek(ler) TBD ve TÜBİSAD’ı (birlikte ya da ayrı ayrı)
Düzenleme Komitesi Yaşamboyu Hizmet Ödülü’nün  aday ve değerlendirme kriterleri, seçici kurul belirlenmesi gibi ödüle ilişkin esasları  belirlemek ve ödül yönergesini oluşturmak , takvim planı ve gerekli koordinasyonu yapmak üzere görevlendirilmiş dernek yetkilileri/ üyeleri
Seçici Kurul Ödül yönergesinde belirlenmiş değerlendirme ve seçme kriterleri çerçevesinde ödülün verileceği adayı belirlemek üzere görev yapan üyeleri
Genel Sekreter TBD ve/ya da TÜBİSAD Genel Sekreteri’ni
TBD Türkiye Bilişim Derneği’ni
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği’ni
Üye TBD Üyeleri ve/ya da TÜBİSAD Üyelerinin bireysel temsilcilerini
Yönetim Kurulu Derneklerin Yönetim Kurullarını

belirtir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaşamboyu Hizmet Ödülü’ne ilişkin Komite/Kurulların Oluşumu ve  Aday Belirleme

Madde 5. Düzenleme Komitesi

Düzenleme Komitesi, Dernek yönetim kurullarınca belirlenen 2’şer temsilciden (toplam 4 üyeden)  oluşur. Belirlenen temsilciler her yıl Şubat  ayı sonuna kadar karşı tarafa bildirilir.

Düzenleme komitesi ödül takviminin oluşturulmasından ve işletilmesinden,  Ödül yönergesinin oluşturulmasından  ve güncellenmesinden sorumludur. Düzenleme Komitesi sekretaryası TBD tarafından yürütülür. Ödül kapsamında yapılan her türlü yazışmalar ve   gelişmeler hakkında düzenleme komitesi üyelerine bilgi verilir.

Düzenleme Komitesi en geç Mart ayı sonuna kadar bir toplantı yaparak, takvim yılı içerisinde verilecek olanYaşam Boyu Hizmet Ödülü için takvim planını oluşturur ve koordinasyonu sağlar.

Madde 6. Seçici Kurul

Seçici Kurul (Jüri)  görevi ve oluşumu :  Seçici Kurul, ödülün  verileceği adayı belirlemek üzere görev yapan kuruldur.

Seçici kurul üyeleri; TBD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye; TÜBİSAD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye ile, Yaşamboyu Hizmet Ödülü’nü almış olan sonuncu kişi(ler)den geçmişe doğru seçilecek son 5 (beş) kişi olmak üzere 15 kişiden oluşur. Son beş yıl iki kişinin ödül alması durumunda seçici kurul üyesi Soyadına göre alfabetik olarak önceliklendirilir.

Seçici Kurul’un Dernekler tarafından bildirilen üyeleri her yıl Haziran ayı sonuna kadar dernek yönetim kurullarınca belirlenerek birbirlerine iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaşamboyu Hizmet Ödülü Değerlendirme ve Seçme  Süreçleri

Madde 7. Aday Belirleme (Öneri, Değerlendirme, Seçim)

7.1 Aday Önerilerinin Yapılması, Değerlendirme ve Seçim

Yaşamboyu Hizmet Ödülü aday önerileri doğrudan Dernek Yönetimleri tarafından yapılabileceği gibi, yönetimlerce belirlenecek yöntemlerle de aday gösterilebilir.

Yaşamboyu Hizmet Ödülü’ne aday olarak gösterileceklerin öncelikle aşağıdaki şartları taşıyan ya da aşağıdaki özelliklere sahip kişilerden olması tercih edilir:

 • Bilişim sektöründe 15 yıldan az olmamak koşuluyla deneyime sahip, katma değer yaratmış, yenilikçi ve sektörün gelişimine katkıda bulunmuş  olmaları,
 • Tercihan Dernek yönetimleri başta olmak üzere seçimle gelinen dernek kurullarında görev yapmış olmaları;
 • Halen derneklerin aktif üyeleri arasında yer almaları (dernekten istifa etmiş ya da başka bir gerekçeyle uzaklaştırılmış olmamaları, disiplin cezası almış olmamaları);
 • Halen derneklerin yönetim ekibinde ( Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları) yer almıyor olmaları

7.2Adayların Değerlendirilmesi

Düzenleme Komitesi,  Dernek yönetim kurullarınca veya farklı yöntemlerle iletilen adayların özgeçmişlerini edinir/oluşturur/toplar. Adayların ayrıntılı özgeçmişleri değerlendirmede esas alınır. Özgeçmişleri tamamlayıcı diğer bilgiler (akademik araştırmaları, yayınları, diğer STK’lardaki görev ve rolleri, gerçekleştirdiği projeleri, mevzuata ilişkin çalışmaları vb) de bu değerlendirmede göz önünde tutulur.

7.3Ödül Alacak Kişinin Seçimi

Değerlendirme kriterlerine uyan adayların özgeçmişleri Düzenleme Komitesi tarafından Seçici kurula iletilir. Seçici Kurul, ödül adaylarının özgeçmişlerini kağıt üzerinden bireysel olarak değerlendirir. Her bir kurul üyesinin özgeçmişleri değerlendirmesinden sonra Kurul fiziki veya çevrimiçi yapılacak toplantı ile bir araya gelir. 15 üyeden en az 9 üyenin katılımı ile toplantı yapılır. Seçici kurul en geç Eylül ayı sonuna kadar toplanır. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda, bilişime hizmetleri göz önünde bulundurularak Seçici kurul tarafından  ödül verilir. Toplantıya en yaşlı üye başkanlık yapar. Toplantıda ödül kazananı belirlemek üzere değerlendirme ve oylama yapılır. Oybirliği sağlanıncaya kadar görüşmelere devam edilir. Oylamaya tüm üyelerin katılması esastır, çekimser oy kullanılamaz. Toplantıya katılamayan üyelerin de oylamaya katılması zorunludur. Oylama sonucu en yüksek oy alan adaya ödül verilir. Ancak en yüksek oyu alan aday ile en yüksek oyu alan ikinci aday arasında bir (1) oy fark olması durumunda her iki adaya da ödül verilir.  Kurul başkanı Ödül alacak adayın ismini Düzenleme komitesi sekretaryasına  bildirir. Ödül alan adayın isim bilgisi sekretarya tarafından düzenleme komitesi ile de paylaşılır.

Madde 8. Yaşam Boyu Hizmet Ödülü

Ödül almaya hak kazanan adaya dernek başkanları tarafından bir tebrik mektubu iletilerek ödül kazandığına dair bilgilendirme yapılır. Ödüle hak kazanan kişiye  Düzenleme komitesi tarafından  da ayrıca bilgilendirme yapılarak ödül törenine katılımı sağlanır. Ödül, TBD Ulusal Bilişim Kurultayı sırasında düzenlenen ödül töreninde takdim edilir. Ödül sahiplerinin  tören sonrasında kısa bir konuşma yapması beklenir. 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk ve Sorumluluk Reddi

Madde 9. Aday belirleme ve ödüllendirme süreci TBD ve TÜBİSAD Yönetim Kurulları, Düzenleme Komitesi ve Seçici Kurul üyelerinin olanaklıysa oybirliği ile, değilse oyçokluğu esasına göre alınan kararlarla yürütülür. Bu seçimler Derneklerin genel işleyişi ve politikalarına ilişkin bağlayıcı olmayıp yalnızca ödül süreci ile sınırlıdır.

Yürürlük

Madde 10. Bu yönerge, Derneklerin Yönetim Kurulları tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11. Bu esaslar, Düzenleme Komitesi tarafından yürütülür.

Son güncelleme: 07.09.2021

ÖDÜL ALANLAR (1996 – 2020)

SIRA KİŞİ Sırası YIL Alan(lar) Açıklama
1 1 1996 Prof. Dr. AYDIN KÖKSAL TBD Kurucu Başkanı, 1 numaralı üye
2 2 1997 Prof. Dr. ERSİN TÖRECİ TBD Eski Başkanı
3 3 1998 BÜLENT GÖNÇ Koç Sistem A.Ş. Genel Müdürü
4 4 1999 TUNCER ÜNEY (ö. 2005) TBD Eski 2. Başkanı
5 1999 GÜNGÖR GÜNALÇIN (ö. 2012) TOFAŞ
5 6 2000 KAYA KILAN TBD Eski Başkanı
6 7 2001 Prof. Dr. ZİYA AKTAŞ TBMM Mv.
8 2001 Prof. Dr. EROL ARKUN Bilkent Üniv.
7 9 2002 NECDET KESMEZ Em. Sayıştay Üyesi, TBD Eski YK Üyesi
10 2002 Prof. Dr. ÖNDER ÖZKAZANÇ Anadolu Üniversitesi
8 11 2003 Prof. Dr. NAMIK KEMAL PAK (ö. 2015) TÜBİTAK Eski Başkanı
12 2003 SAMİ DÖNMEZ (ö. 2015) DTM, Emekli
9 13 2004 Prof. Dr. ORHAN GÜVENEN DPT Müsteşarı
14 2004 VEDAT ŞENGÜR (ö. 2012) TÜBİSAD Kurucularından, eski YK Üyesi
10 15 2005 CENGİZ ULTAV Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi
16 2005 Prof. Dr. AHMET ÜNAL YARIMAĞAN ÖSYM Başkanı
11 17 2006 Prof. Dr. ÜMİT KARAKAŞ TBD Eski Başkanı
12 18 2007 EMRE BERKİN Danışman. MS Eski EMEA Bşk.
13 19 2008 M. TINAZ TİTİZ Eski Bakan, TBD Üyesi
14 20 2009 FARUK ECZACIBAŞI TBV Başkanı
15 21 2010 Prof. Dr. BÜLENT SANKUR Boğaziçi Üniv. Elk.Elktn.Müh.Böl.Öğr.Üyesi
16 22 2011 Prof. Dr. EŞREF ADALI İTÜ Bs. Müh. Bölüm Bşk. ve Bilişim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Programı Anabilim Dalı Başkanı
17 23 2012 TUĞRUL TEKBULUT Logo Yazılım Genel Md.
18 24 2013 Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL (ö. 2017) Bilkent Üniv., İnternetin babası
19 25 2014 RAHMİ AKTEPE TBD Eski Başkanı
26 EROL BİLECİK TÜBİSAD Eski Başkanı
20 27 2015 TURGUT GÜRSOY TÜBİSAD Eski Başkanı
28 Dr. TAYFUN ACARER BTK Eski Başkanı
21 29 2016 Ş. NEZİH KULEYİN TBD Eski Başkanı
22 30 2017 EMREHAN HALICI TZV Başkanı, Eski Mv.
23 31 2018 Prof. Dr. M. KEMAL CILIZ TÜBİSAD Eski Başkanı
24 32 2019 Emeritus Dr. TUNCER ÖREN TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nun kurucu başkanı
33 2019 NAZIM ÖZDEMİR TÜBİSAD Eski YK BAŞKAN Yardımcısı
25 34 2020 Prof. Dr. Ali YAZICI Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
35 2020 Erman Kübra KARACA TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
26 36 2021 Atilla KAYALIOĞLU TÜBİSAD YK Üyesi
37 2021 Dr. Aydın KOLAT TBD İcra Kurulu Başkanı
27 38 2022 Abdullah KÖRNES
39 2022 Ahmet Şefik ÖNGÜN
28 40 2023 Attila ÖZGİT
41 2023 Aslı DERBENT ÖZKAN

Düzenleme Komitesinin Oluşturulması: 3 Nisan 2024 – 12 Nisan 2024

Takvim Oluşturulması ve Yönerge Değişikliği: 22 Nisan 2024 – 28 Haziran 2024

Jüride Yer Alacak Temsilcilerin Düzenleme Komitesine Bildirilmesi: 8 Temmuz 2024 – 23 Ağustos 2024

TBD / TÜBİSAD Tarafından Aday Adaylarının Belirlenmesi Süreci: 26 Ağustos 2024 – 18 Ekim 2024

TBD / TÜBİSAD Tarafından Belirlenen Adayların Düzenleme Komitesine Bildirilmesi: 21 Ekim 2024 – 25 Ekim 2024

Jüri İle Toplantı ve Jüri Oylama Süreci: 18 Kasım 2024 – 22 Kasım 2024

Kazanan Aday / Adaylara Bildirim: 12 Aralık 2024

Ödül Töreni: 19 Aralık 2024 – TBD 41. Ulusal Bilişim Kurultayı

  • Rahmi AKTEPE – TBD Genel Başkanı
  • Ali YAZICI – TBD Genel Başkan Yardımcısı
  • Dr. Ayşegül AK – TBD YK Üyesi
  • Ceyda SÜER – TBD YK Üyesi
  • Nuray BAŞAR – TBD YK Üyesi
  • Başak Kural USLU – TÜBİSAD YK Üyesi
  • Mehmet Ali AKARCA  – TÜBİSAD YK Başkan Yardımcısı
  • Murat BOYLA  – TÜBİSAD YK Başkan Yardımcısı
  • Serdar URÇAR – TÜBİSAD YK Üyesi
  • Yomi KASTRO – TÜBİSAD YK Saymanı
  • Atilla KAYALIOĞLU – 2021 Ödül Sahibi
  • Abdullah KÖRNES – 2022 Ödül Sahibi
  • Ahmet Şefik ÖNGÜN – 2022 Ödül Sahibi
  • Dr. Attila ÖZGİT – 2023 Ödül Sahibi
  • Aslı DERBENT ÖZKAN – 2023 Ödül Sahibi (Merhume)
  • Ali YAZICI – TBD Genel Başkan Yardımcısı
  • Serap KILIÇDOĞAN – TBD Etkinlik Koordinatörü
  • Atilla KAYALIOĞLU – TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi
  • Meltem BAĞDATLI – TÜBİSAD Genel Sekreteri
  • Elif GÜZEL – TÜBİSAD Proje ve Raporlama Yöneticisi