TBD – TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü

TBD – TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü

“TBD – TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”; Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmette bulunmuş ve önemli katkılar sağlamış kişilere Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğiyle 1996 yılından beri her sene verilmektedir.

Önerilen adaylar; TBD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye, TÜBİSAD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye ile, Son 5 (beş) yılda Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’nü almış olanlar ile oluşturulan Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve sonuç belirlenmektedir.

TBD – TÜBİSAD
YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ
UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 1996 yılından beri verilmekte olan YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ’ne ilişkin kural ve yöntemleri içeren işlemleri düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge TBD-TÜBİSAD YAŞAMBOYU HİZMET ÖDÜLÜ alacak adayların belirlenmesi, ödül alacak aday(lar)ın seçilmesi, ödülün sunulması, duyurulması ve Düzenleme Komitesi’nin oluşturulması ile çalışması süreçlerine ilişkin kural ve koşulları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3. Bu yönergenin temel dayanağı TBD YR.17 doküman numaralı TBD ÖDÜL YÖNERGESİ ile TBD ve TÜBİSAD tüzük ve yönetim kurulu kararları ile, ilgili diğer mevzuattır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönergede geçen,

Aday Yaşamboyu Hizmet Ödülü adayını
Başkan TBD ve TÜBİSAD Başkanlarını
Dernek(ler) TBD ve TÜBİSAD’ı (birlikte ya da ayrı ayrı)
Düzenleme Komitesi Yaşamboyu Hizmet Ödülü’nün verileceği adayı belirlemek üzere görev yapan üyeleri
Genel Sekreter TBD ve/ya da TÜBİSAD Genel Sekreteri’ni
TBD Türkiye Bilişim Derneği’ni
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği’ni
Üye TBD Üyeleri ve/ya da TÜBİSAD Üyelerinin bireysel temsilcilerini
Yönetim Kurulu Derneklerin Yönetim Kurullarını

belirtir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaşamboyu Hizmet Ödülü Adaylarını Belirleme

Madde 5. Düzenleme Komitesi

Düzenleme Komitesi aşağıdaki temsilcilerden oluşur. Düzenleme Komitesi’nin Dernekler tarafından bildirilen üyeleri her yıl Haziran ayı sonuna kadar dernek yönetim kurullarınca belirlenerek birbirlerine iletilir.

TBD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye; TÜBİSAD Yönetim Kurulu üyeleri arasından 5 (beş) üye ile, Son 5 (beş) yılda Yaşamboyu Hizmet Ödülü’nü almış olanlar Düzenleme Komitesini oluşturur.

Düzenleme Komitesi, en geç Eylül ayı sonuna kadar bir toplantı yapar. Toplantıya en yaşlı üye başkanlık yapar.

 

Madde 6. Aday Belirleme (Öneri, Değerlendirme, Seçim)

 6.1. Aday Önerilerinin Yapılması, Değerlendirme ve Seçim

Yaşamboyu Hizmet Ödülü aday önerileri doğrudan Dernek Yönetimleri tarafından yapılacağı gibi, yönetim(ler)ce belirlenecek yöntemlerle de belirlenebilir.

Yaşamboyu Hizmet Ödülü’ne aday olarak gösterileceklerin aşağıdaki şartları taşıyan ya da aşağıdaki özelliklere sahip kişilerden olması gözetilir:

  • Dernek yönetimleri başta olmak üzere seçimle gelinen dernek kurullarında görev yapmış olmaları;
  • Halen derneklerin aktif üyeleri arasında yer almaları (dernekten istifa etmiş ya da başka bir gerekçeyle uzaklaştırılmış olmamaları, disiplin cezası almış olmamaları);

 

6.2. Adayların Değerlendirilmesi

Adayların ayrıntılı özgeçmişleri değerlendirmede esas alınır. Özgeçmişlerini tamamlayıcı diğer bilgiler (akademik araştırmaları, yayınları, diğer STK’lardaki görev ve rolleri, gerçekleştirdiği projeleri, mevzuata ilişkin çalışmaları vb) de bu değerlendirmede göz önünde tutulur.

 

6.3. Adayların Seçimi

Değerlendirme kriterlerine uyan adaylar Düzenleme Komitesi tarafından yapılacak oylama ile Yaşamboyu Hizmet Ödülü almak üzere seçilir. Oylamada eşitlik çıkması durumunda, Düzenleme Komitesi,  eşit olan adaylara, Yaşamboyu Hizmet Ödülü’nü  birlikte verir.

 

Madde 7. Yaşam Boyu Hizmet Ödülü

Bilişim konusunda, bilişime hizmetleri göz önünde bulundurularak Düzenleme Komitesi tarafından verilir. Bu ödül Düzenleme Komitesi tarafından belirlenen adaylar arasından bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve/veya bir yabancı adaya TBD Ulusal Bilişim Kurultayı sırasında verilir ve ödül sahipleri istedikleri bir konuda bir konuşma yapabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Sorumluluk ve Sorumluluk Reddi

Madde 8. Aday belirleme ve ödüllendirme süreci TBD ve TÜBİSAD Yönetim Kurulları ile Düzenleme Komitesi üyelerinin olanaklıysa oybirliği ile, değilse oyçokluğu esasına göre alınan kararlarla yürütülür. Bu seçimler Derneklerin genel işleyişi ve politikalarına ilişkin bağlayıcı olmayıp yalnızca ödül süreci ile sınırlıdır.

 

Yürürlük

Madde 9. Bu yönerge, Derneklerin Yönetim Kurulları tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10. Bu esaslar, Dernek Başkanları tarafından birlikte yürütülür.

ÖDÜL ALANLAR (1996 – 2020)

SIRA KİŞİ Sırası YIL Alan(lar) Açıklama
1 1 1996 Prof. Dr. AYDIN KÖKSAL TBD Kurucu Başkanı, 1 numaralı üye
2 2 1997 Prof. Dr. ERSİN TÖRECİ TBD Eski Başkanı
3 3 1998 BÜLENT GÖNÇ Koç Sistem A.Ş. Genel Müdürü
4 4 1999 TUNCER ÜNEY TBD Eski 2. Başkanı
5 1999 GÜNGÖR GÜNALÇIN TOFAŞ
5 6 2000 KAYA KILAN TBD Eski Başkanı
6 7 2001 Prof. Dr. ZİYA AKTAŞ TBMM Mv.
8 2001 Prof. Dr. EROL ARKUN Bilkent Üniv.
7 9 2002 NECDET KESMEZ Em. Sayıştay Üyesi, TBD Eski YK Üyesi
10 2002 Prof. Dr. ÖNDER ÖZKAZANÇ Anadolu Üniversitesi
8 11 2003 Prof. Dr. NAMIK KEMAL PAK TÜBİTAK Eski Başkanı
12 2003 SAMİ DÖNMEZ DTM, Emekli
9 13 2004 Prof. Dr. ORHAN GÜVENEN DPT Müsteşarı
14 2004 VEDAT ŞENGÜR TÜBİSAD Kurucularından, eski YK Üyesi
10 15 2005 CENGİZ ULTAV Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi
16 2005 Prof. Dr. AHMET ÜNAL YARIMAĞAN ÖSYM Başkanı
11 17 2006 Prof. Dr. ÜMİT KARAKAŞ TBD Eski Başkanı
12 18 2007 EMRE BERKİN Danışman. MS Eski EMEA Bşk.
13 19 2008 M. TINAZ TİTİZ Eski Bakan, TBD Üyesi
14 20 2009 FARUK ECZACIBAŞI TBV Başkanı
15 21 2010 Prof. Dr. BÜLENT SANKUR Boğaziçi Üniv. Elk.Elktn.Müh.Böl.Öğr.Üyesi
16 22 2011 Prof. Dr. EŞREF ADALI İTÜ Bs. Müh. Bölüm Bşk. ve Bilişim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Programı Anabilim Dalı Başkanı
17 23 2012 TUĞRUL TEKBULUT Logo Yazılım Genel Md.
18 24 2013 Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL Bilkent Üniv., İnternetin babası
19 25 2014 RAHMİ AKTEPE TBD Eski Başkanı
26 EROL BİLECİK TÜBİSAD Eski Başkanı
20 27 2015 TURGUT GÜRSOY TÜBİSAD Eski Başkanı
28 Dr. TAYFUN ACARER BTK Eski Başkanı
21 29 2016 Ş. NEZİH KULEYİN TBD Eski Başkanı
22 30 2017 EMREHAN HALICI TZV Başkanı, Eski Mv.
23 31 2018 Prof. Dr. M. KEMAL CILIZ TÜBİSAD Eski Başkanı
24 32 2019 Emeritus Dr. TUNCER ÖREN TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nun kurucu başkanı
33 2019 NAZIM ÖZDEMİR TÜBİSAD Eski YK BAŞKAN Yardımcısı
25 34 2020 Prof. Dr. Ali YAZICI Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
35 2020 Erman Kübra KARACA TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Düzenleme Komitesinin Oluşturulması : 15 Nisan 2021 – 15 Haziran 2021

Aday Önerilerinin Yapılması : 01 Temmuz 2021 – 01 Eylül 2021

Adayların Değerlendirilmesi ve Oylama : 15 Eylül 2021 – 15 Ekim 2021

Adayın Belirlenmesi : 15 Ekim 2021

Adaya Bildirim : 01 Kasım 2021

Tören Tarihi : TBD 38. Ulusal Bilişim Kurultayı 16-17 Aralık 2021