KVKK

 A-KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKI

 Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, Kanunun 11. Maddesinde uyarınca kişisel verileri işleyen veri sorumlusu olarak belirlenen gerçek veya tüzel kişilere başvuruda bulunarak :

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

B-BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. Maddesi uyarınca yapılacak başvurular :

  1. Yazılı olarak Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/ Ankara adresine,
  2. Elektronik imza, mobil imza vasıtasıyla “[email protected] “ adresine gönderiniz.

Derneğimize yapılan başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kanununun 13. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

KVKK BAŞVURU FORMU

 

A-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı ve Soyadı :

TC Kimlik No :

TC Vatandaşı Değil İse Uyruğu :

Tebligat Adresi :

E-Posta :

Telefon Numarası :

C-Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamındaki Talebiniz (Detaylı Olarak Belirtiniz)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

D-Başvurunuza Verilecek Yanıtın Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Adrese Yazılı Gönderilmesi

    E-Posta veya KEP Adresine Gönderilmesi

    Elden Teslim

 Derneğinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verileri Koruma Kanununun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Başvuru Sahibi Kişisel Veri Sahibinin;

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza :

 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek kişilerle ilgili her türlü bilgi olarak tanımladığı kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaç edinmiş ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlamıştır.

Türkiye Bilişim Derneği, kişisel verileri işleyen “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında “Aydınlatma Metni” hazırlamıştır.

 1. Veri Sorumlusu
  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.
 2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz, TBD’ye üyeliğinizin oluşturulması, TBD’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TBD’nin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TBD’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere TBD’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TBD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TBD’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz, TBD’ye üyeliğinizin oluşturulması, TBD’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TBD’nin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TBD’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere TBD’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, TBD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile TBD’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı
  KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı alarak ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda üyelerimizin adı-soyadı, iş bilgileri, TBD’ye üyelik tarihleri vb. kişisel verileri, sosyal medya platformlarında üyelerimize, TBD’ye yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
 6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
  KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; TBD’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TBD’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak TBD’ye iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.tbd.org.tr/ web sayfamızda yer alan TBD Merkez iletişim adresine (irtibat bürosu) bizzat elden iletebilir, [email protected]  adresine e-posta ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

Derneğinizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin TBD ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

TBD ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu TBD Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve TBD’nin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  A-KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKI

 Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, Kanunun 11. Maddesinde uyarınca kişisel verileri işleyen veri sorumlusu olarak belirlenen gerçek veya tüzel kişilere başvuruda bulunarak :

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

B-BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. Maddesi uyarınca yapılacak başvurular :

a)Yazılı olarak Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/ Ankara adresine,

b)Elektronik imza, mobil imza vasıtasıyla “[email protected] “ adresine gönderiniz.

Derneğimize yapılan başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kanununun 13. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

KVKK BAŞVURU FORMU

A-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı ve Soyadı :

TC Kimlik No :

TC Vatandaşı Değil İse Uyruğu :

Tebligat Adresi :

E-Posta :

Telefon Numarası :

C-Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamındaki Talebiniz (Detaylı Olarak Belirtiniz)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 D-Başvurunuza Verilecek Yanıtın Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Adrese Yazılı Gönderilmesi

    E-Posta veya KEP Adresine Gönderilmesi

    Elden Teslim

 Derneğinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verileri Koruma Kanununun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Başvuru Sahibi Kişisel Veri Sahibinin;

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza :