Tüzük ve Amaç

tuzuk

Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de bilişim çalışmalarının verimini artırarak bu teknik bilimin yurt kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde uygulanmasını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yapmayı öngördüğü çalışmaların dökümü ise aşağıdadır:

 

türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç a-Türkiye bilgi işlem ve bilişim iş alanlarında türlü düzeylerde görev alan kimseleri bir araya toplamak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç b-Bilgi işlem ve bilişim çalışmalarının amaçlarını ve yöntemlerini tanıtmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç c-Bilgi işlem ve bilişimciler arasında dayanışma sağlamak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç d- Bilgi işlem ve bilişim konularında, Türkiye üniversite ve yüksek okullarında, geçerli bir eğitim düzeyi sağlamak üzere araştırma yapmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç e- Bilgi işlem ve bilişim konularında çalışmak isteyenleri desteklemek üzere özel dersler ve seminerler düzenlemek.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç f Konferans, seminer ve iş sırasında yetiştirme olanaklarıyla, bilgi işlem ve bilişim alanlarında çalışan insangücünün verim ve etkinliğini artırmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç g– Mesleğe ilişkin zorlukları önleyici çözümler araştırmak ve bunları ilgililere sunmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç h- Teknik sorunların çözümünde, danışma olanakları sağlamak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç i- Bilgisayar seçiminde, kullanım ve işletiminde ulusal amaçlara uygunluğun birincil önemde tutulmasını sağlamak üzere gerektiğinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak ya da hazırlatmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç j- Türkiye’de yazılım ve donanım çalışmalarının uluslararası düzeyde bağımsız bir yaklaşımla tasarlanıp yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekirse uyarmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç k- Teknik ve bilimsel yayın yapmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç l- Bilgi işlem ve bilişim grupları arasında terim birliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak, benimsenen yeni terimleri duyurmak ve yaymak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç m- Türkiye’de gerçekleştirilen bilgi işlem ve bilişim çalışmalarını derlemek ve gerçekleştirilen özgün çözümleri tanıtmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç n- Yasalar ve yönetmelikler bakımından bilgi işlem ve bilişim alanlarındaki meslek gruplarının tanımlanmasına ve haklarının gereğince belirlenmesine çalışmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç o- Ulusal ve uluslararası konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek, bu gibi toplantılara katılmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç p- Üyelerin çalışma ve iş bulma olanaklarını genişletmek, yasal ve toplumsal güvenliklerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç r- Dış ülkelerdeki gelişmeleri izlemek, gerektiğinde bu amaçla yurtdışına eleman göndermek.

Aradan geçen yıllar içerisinde derneğin kuruluş amacı korunmuştur. Derneğin amacı bugün de “Türkiye’deki bilişim ile ilgili çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamaktır”.

Yapılması öngörülen çalışmalarda (bugünkü tüzükte etkinlikler), derneğin doğrudan amacını ilgilendiren herhangi bir değişiklik olmadan, birkaç madde birleştirilmiş (ilk tüzüğün maddelerinden a, c (şimdiki b), e, f (şimdiki c), l, n (şimdiki d); birkaç maddede yeni kavramlara yer verilmiş (yeni madde d’de standartlar, e’de kalite, k’da çalışma grupları), buna karşılık amaçtaki [bilişim çalışmalarının] verimini artırmak deyimi yeni bir a maddesine kaydırılmıştır. Eklenen yeni maddeler şunlardır:

 

türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç a- Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç f- Bilgisayar donanımı, yazılımı, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç i- Bilişim-bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç k- Çalışma grupları kurmak, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
türkiye bilişim derneği tüzük ve amaç u- Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.