Corporate

Kuruluş ve Amaç


tbd

Türkiye‘nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 10.000 i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Tek bir salonda 100 e yakın katılımcıyla başlayan kurultaylarımız ve etkinliklerimiz 11 salon ve 8.513 ü kayıtlı 500 üzerinde de kayıtsız katılımcısıyla kongre merkezlerine sığamaz büyüklüklere erişmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği‘nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;

türkiye bilişim derneği Teknoloji üreten bir Türkiye,
türkiye bilişim derneği Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
türkiye bilişim derneği Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
türkiye bilişim derneği Nitelikli insangücü,
türkiye bilişim derneği Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,

yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamanın keyfini çıkarmasıdır.

Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,

türkiye bilişim derneği “Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi
türkiye bilişim derneği Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması
türkiye bilişim derneği Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
türkiye bilişim derneği Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
türkiye bilişim derneği Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,
türkiye bilişim derneği Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitim ve çalışmaları yapılması

gerektiğini savunuyoruz.

Bu amaçla,

türkiye bilişim derneği Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllük katılımıyla çalışan çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlarla, gerekse de kamu da yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriyoruz.
türkiye bilişim derneği Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına ve sayısal uçurumu önlemeye yönelik genel eğitim çalışmaları yapıyoruz
türkiye bilişim derneği Üretim sektörümüzün bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırma ve uluslararası pazarlara açılabilmelerini sağlayacak teknolojik bilgilendirme çalışmalarını ülke geneline yaygınlaştırılarak sürdürüyoruz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik “ortak akıl” toplantılarımızdır. Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağını düşünüyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün bir derneğidir diğer bir deyişle “Sizin Derneğinizdir”.

Gelin hep birlikte el ele omuz omuza ortak akılla Bilişim sektörünü hak ettiği yere taşıyalım.

temel_ilkeler

türkiye bilişim derneği Türkiyede bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesine ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
türkiye bilişim derneği Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmaları sağlamak,
türkiye bilişim derneği Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemektir,
türkiye bilişim derneği Bilişimle ilgili standardlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliği sağlamak,
türkiye bilişim derneği Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,
türkiye bilişim derneği Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,
türkiye bilişim derneği Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
türkiye bilişim derneği Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
türkiye bilişim derneği Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
türkiye bilişim derneği Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunmak.

sektorel_etkinlikler

TBD amaçları doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.
türkiye bilişim derneği Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/yaptırır,
türkiye bilişim derneği Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
türkiye bilişim derneği Teknik ve bilimsel yayın yapar,
türkiye bilişim derneği Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
türkiye bilişim derneği Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum ve benzeri konulardaki yöntem ve teknikleri tanıtır,
türkiye bilişim derneği Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar,
türkiye bilişim derneği Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülke içinde aktarılmasını gözetir,
türkiye bilişim derneği Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.

Diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girmek.

Kamu Yararına Çalışan Dernek

TBD, söz konusu etkinliklerin bugün ulaşmış olduğu düzey nedeniyle, kamu yararına çalışan dernek statüsünü resmen kazanmıştır. Türkiye Bilişim Derneği kurulduğundan bu yana, doğal olarak fiilen kamu yararına çalışan bir dernek olarak, toplumsal açıdan kalıcı katkılarını hep yapagelmiştir. Ancak, resmen bu statünün kazanılması, derneğin mali açıdan desteklenmesini kolaylaştırmıştır.

Birleştirici Meslek Örgütü

TBD, bilişim sektörünü her kesimiyle birleştirici rolünü bundan böyle de yine etkin bir biçimde sürdürmeye kararlıdır. Türkiyenin bilişim toplumu olması yönünde etkin katkılar sağlamayı amaçlayan TBD, bir meslek örgütü olarak güçlenmektedir.

bilisim_etkinlikleri

TBD Birinci Ulusal Bilişim Kurultayı adıyla 1976 yılında bilgisayar alanında ilk bilimsel toplantı olarak başlayan Bilişim Etkinlikleri 1995‘de Ulusal Düzeyde 12. birlikteliğe ulaşmıştır.

Bilgi ve İletişimin olağanüstü birleşiminin toplumsal yararlarını yerleştiren konferanslar, bildiriler, çalışma grupları, açık oturumlar, eğitim seminerleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan zengin içerikli programları ile bilişim sektörünün her yılki değişmez randevusu olmuştur. Bu etkinliklerin Türk Cumhuriyetlerinden misafirlerin ağırlandığı, giderek yakın komşularımıza açılan bir platforma dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliklerle bütünleşen Çözüm Gösterileri Sergisi Türkiye bilgisayar sektöründe önde gelen firmaların potansiyel kullanıcılarla tanıştığı ve varolan kullanıcılara yeni çözümler sunduğu bir forum alanıdır.

Bilişim Yüksek Konseyi

1990 yılı başında TBD Yönetim Kurulu, Türk bilişim sektörünün sağlıklı bir biçimde gelişmesi ve ülke kalkınmasına katkısının en verimli bir düzeyde gerçekleşmesi için bir üst kurula gereksinim olduğunu saptamıştır. Böyle bir kurulun oluşabilmesi için gerekli ön temaslar ve hazırlıklar geniş olarak yapıldıktan sonra bir iç tüzük hazırlanmıştır. Verimli çalışabilecek ve sonuç alabilecek bir kurulun oluşabilmesi amaçlanarak hazırlanan iç tüzüğe göre Bilişim Yüksek Konseyi için çağrı yapılmıştır. Büyük bir rastlantı sonucu 1990 yılının bilgi yılı ilan edildiği 19 Şubat 1990 günü Bilişim Yüksek Konseyi kuruluş oturumu için Ankarada toplanmıştır. TBD böyle bir kurulun oluşabilmesi için öncülük edebilmiş olmaktan kıvançlıdır.

Bilişim Yüksek Konseyi amaç ve ilkelerini iyice belirledikten sonra bir yıllık çalışma dönemi içinde ele alınması gereken konu olarak bilgi işlem birimlerinde verimliliği arttırmada birinci derecede önemli etken olan insangücü sorunlarını görüşmeyi kararlaştırmıştır.

Bu çalışma sonucu yapılan görev tanımları kamu bilgi işlem merkezlerinde çalışanların bilişim sınıfı olarak nitelendirilmelerini gündeme getirmiştir (1991).

yayinlar

Türkiye Bilişim Derneği, bilişim sektörü içinde eşgüdüm sağlanmasına, bilgi toplumu olma yönündeki bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için yayınlar yapmaktadır. Bunlar 1976’dan bu yana yapılan Ulusal Bilişim Kurultayları Bildiriler Kitapları başta olmak üzere yayınlanmış 10 kitap bulunmaktadır.

Tüm sektörü yakından ilgilendiren ve gerekliliğine inanılan her konuda olanak bulundukça yayınlar sürdürülecektir. Özellikle satım şansı olmadığı için basımı sağlanamamış yararlı kaynak eserleri olan bilişimcilerin TBD‘ye başvurusunu bekliyoruz.

Çalışma Grupları

Çalışma Grupları hakkında daha fazla bilgi için çalışma grupları ana sayfasına göz atabilirsiniz.

meslek_bilinci

Bilgisayar ve ilgili teknolojilerin verimli kullanımının öteki bütün araçlara göre çok daha fazla bir bilinç gerektirdiği iyice ortadadır. Toplumların gelişmiş teknolojilerden olabildiğince yararlanabilmeleri hiçbir zaman rastgele olmamaktadır.

Batıda güçlü mesleki örgütler ilgili bireylerin çalışmalarını gelişmelere ivme kazandıran bir bileşkede birleştirmektedir. Üstelik söz konusu teknolojiler ve bireylerin özlemleri artık sınır tanımaz boyutlara ulaştığından, dünyadan soyutlanarak da yaşanamamaktadır. Dünyada da toplumların söz sahibi olabilmeleri doğrudan bireylerin örgütlenebilme hünerlerinden, özellikle de mesleki derneklerinden geçmektedir.

Bilgisayar kullanımının her alanda yaygınlaşması zamanı geldiğinde gecikmeden standardların belirlenmesini, terim ve kavramların açığa kavuşmasını, hızlı gelişen ve değişen teknoloji sürekli bir eğitimi gerektirmektedir.

Ayrıca ülke düzeyinde alınması gereken önlem ve düzenlemelerin etkili olması geçerli politikaların saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konularda başarılı olmak ve olumlu sonuçlar alınması çok bilinçli ve ısrarlı bir tutum içinde öncülük yapabilecek ve katalizör görevi üstlenecek meslek örgütleri gerektirmektedir.

uye_profili

Bilgi toplumu olma yönündeki ulusal bilincin oluşmasına, ulusal bilişim politikalarının belirlenmesine, mesleki dayanışma ve örgütlü tavrımızın netleşmesine katkıda bulunmak için bilgisayarla uğraşan, ilgilenen ve yolu bilgiden geçen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

TBD sektörel ağırlığı yüksek olan İstanbula, BİM Yöneticileri Kulübü aracılığı ile daha çok açılmak için İstanbul örgütlenmesini sağlamıştır. TBD İstanbul şubesi kurulmuştur. Ayrıca örgütlenmeyi yaygınlaştırmak, üyelerimize daha yakın olabilmek amacı ile kurum temsilcilikleri kurulmuştur.

Unutmayın derneğimize üye olan herkes sektördeki gelişmeleri TBD ilişkileri ile hem yakından izleme hem de etkileme olanağına sahip olacaktır.