İstanbul Bilişim Kentleri Çalıştayı (26 Kasım 2010)

İstanbul Bilişim Kentleri Çalıştayı (26 Kasım 2010)


Bilişim Kentleri İstanbul Çalıştayı 26 Kasım 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda yerel yönetim iş süreçlerinin, yerel yönetimde yaşayanların istekleri doğrultusunda bilişim destekli projelerin gerçekleşebilmesine yönelik yol haritalarının belirlenmesi ve sonucunda yerel yönetimlere ve vatandaşlara yol gösterici nitelikte bir klavuz hazırlanması için deneyim paylaşımı yapılmıştır.Panel TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Başkanı Cemal Tura tarafından açılmış ve Dr. Aydın Kolat tarafından yönetilmiştir. Çalıştayda aşağıda belirtilen panelistler görüşlerini bildirmiş, ayrıca katılımcılardan da görüş alınmıştır.

 

 •      *  Doç. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTU / Okan Üniversitesi
 •      *  Hulusi ÖZKOCAK / Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı
 •      *  Erhan OFLAZ / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı
 •      *  Nevzat BAKIRCI / Belediye Süreç Danışmanı
 •      *  Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN / Galatasaray Üniversitesi
 •      *  Sinan KILIÇ / Üniversal
 •      *  Aziz KARADAŞ / Beşiktaş Belediyesi Bilişim Uzmanı
 •      *  Şakir SELVİ / Esenler Belediyesi BT Müdürü
 •      *  Azmi GÜN / Kartal Belediyesi eBelediye Uzman
 •      *  Abdullah ÇELİK / Eyüp Belediyesi BT Müdürü
 •      *  Özgür UÇKAN / Bilgi Üniversitesi
 •      *  Gaffar AKKEL / DT Mobile

Çalıştay sonunda Bilişim Kentlerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:

* Sosyal ve kültürel dönüşüm süreci hem halkımıza hem de yerel yönetimlere yönelik olarak dikkate alınmalıdır,

* e-devlet entegrasyonu olmalıdır,

* Bu uygulamalar insan odaklı vatandaş merkezli olmak zorundalar,

* Kişisel verilerin korunması sağlanmalıdır,

* Uygulamaların hayata geçirilebilmesi için politik destek en üst seviyede sağlanmalıdır,

* Türkiye’nin  sayısal uçurum gerçeğini değerlendirerek planlama yapılmalıdır

* Uygulamaların şeffaf olması sağlanmalıdır.

* Bu sistemlerin sürdürülebilirliği, ilgili tüm tarafların desteği ile mümkün olacağı için halkımızın yönetime katılması sağlanmalıdır (Yönetişim).

*Uygulamalar kolay kullanılabilir ve erişilebilir olmalıdır.

*Hedefimiz, bürokrasinin kaldırılıp, işlerin yerel yönetimlerin ofislerine gelmeden, elektronik imza da dahil her şeyi elektronik olarak yapılabilmesi olmalıdır.

*Kurumlar böyle bir düzeni kendi içinde oluşturmadan önce isterlerini çok iyi ortaya koymalılar, bu isterlere göre talebi, altyapıyı, insan kaynaklarını, bu sistemin sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemler iyi tasarlamalı ve edinim ve gerçekleştirme süreci buna göre belirlenmelidir.

*Yerel yönetim çalışanları için belirli sürelerde performanslarının ölçülebilirliliği sağlanmalıdır.

*Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılmasına imkân sağlamalıdır.

*Yerel Yönetim kanun, kararname ve mevzuatlarına uygun olmalı, değişiklik önerileri ayrıca yapılmalıdır.

*Yerel yönetimlerin paylaşımına açık olacak şekilde birlikte saptanacak standartlarda geliştirilmelidir.

*Felaket kurtarma çözümlerini de içerecek iş sürekliliğini sağlamalıdır

*Çevreci çözümleri içermelidir.

*Uygulamaların veri ve iletişim güvenlikleri sağlanmış olmalıdır.

*İş yaşamının bunu geniş ölçüde kullanması sağlanmalıdır.

*Ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür, iletişim, güvenlik gibi vatandaşlık hizmetleri bileşenlerinin sistem dahilinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu alt sistemlerinin düzgün bir şekilde entegrasyonu sağlanmalıdır.

*Stratejik plan ve performans programları yapılmış olmalı

*Elektronik işlemlere teşvik edici uygulamalar yapmalı ve zorunluluğun da uygulanabilirliği araştırılmalı.

*Bu uygulamalara geçilmesi için süreç analizleri detaylı olarak yapılmalıdır

*Şehir lojistiği konusunda da çalışmalar yapılmalıdır

*Organize Sanayi Bölgelerinin ve Finans Merkezlerinin akıllı kent planlamasındaki konumlarının ve öneminin araştırılması.

*Her belediye kendi içinde bir süreç analizini yapmış olmalıdır.

*Yerel yönetimlere Kurumsal Hafızanın önemi anlatılmalıdır.

*Özellikle dünyadaki örnekler detaylı olarak incelenmeli ve model olarak en yakını ülkemiz için seçilebilirliği araştırılmaldır(Japonya,İngilter, ABD vs.)

*UYDU ŞEHİR modeli için oluşumunun olabilirliği araştırılabilir.

 

Çalıştayda konuşulanlar değerlendirilerek bundan sonra yapılacak çalışmalar ise aşağıda özetlenmiştir.

Bilişim Kentleri Kılavuzunu oluşturmak ve yol haritasını çıkarmak için yerel yönetimlerden, STK’lardan akademisyenlerden ve yerel yönetimlere hizmet üreten özel şirketlerden destek alınmaktadır. Çalışmalarımıza daha geniş bir yelpazede devam edebilmek için disiplinler arası uzmanlardan da yararlanmalıyız. Bu amaçla çalışma gruplarına mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, sosyolog, psikolog, doktor ve avukatların katılımı sağlanacaktır.

Çalışmalarımızda katılımcılığı arttırmamız ve yaptıklarımızı geniş kitlelerle paylaşmamız gerekiyor. Bu nedenle erişebileceğimiz yerel yönetimlere ve ilgili kamu kurumlarına çalışmamızı tanıtıp destek vermeleri istenecektir.

Şehir Lojistiği konusunda çalışmalar yapmak üzere yeni bir alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu grubun çalışmaları İstanbul TBD tarafından yürütülecek ve üretilecek çıktılar diğer çalışma grupları ile paylaşılacaktır. Lojistik alt çalışma grubu koordinatörü TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Karadağ olarak belirlenmiştir.

Lojistik alt çalışma grubu ile beraber çalışmalarımızı 5 alt çalışma grubu ile sürdürmekteyiz. Bu çalışma gruplarının amaçları şu şekildedir:

Strateji Hizmet Süreçleri ve Envanter Alt Çalışma Grubu: Yerel Yönetimler; mevcut uygulamalarının envanterini çıkardıktan sonra kendi bütçe imkanlarını, talep ve istekleri değerlendirerek stratejilerini ve önceliklerini belirlerler. Bu öncelikler doğrultusunda hizmet süreçlerini oluştururlar.Bu alt çalışma grubu,Belediyelerin bu doğrultuda çalışmalarına rehberlik eder.

Tanım Mevzuat Tanıtım Alt Çalışma Grubu: Bu grup; ortak bir dil kullanılabilmesi için konu ile ilgili tanımların yapılması, kanun, kararname ve mevzuatların güncel olarak takip edilebilmesi ve uygulamaların tüm paydaşlara tanıtımının nasıl yapılacağı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır

Paylaşım Altyapı Standartlar Alt Çalışma Grubu: Uygulamaların nasıl paylaşılabileceği, standartlar, alt yapının nasıl olacağı, felaket kurtarma ve iş sürekliliği yöntemlerinin çalışıldığı alt çalışma grubu..

Ölçme Değerlendirme ve Etki Analizi Alt Çalışma Grubu: Yerel yönetimlerin geliştirmiş oldukları uygulamaların paydaşlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı, geri beslemelerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin ve uygulanabilir ölçme kriterlerinin belirleneceği tartışıldığı alt çalışma grubu.

Önceki ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ (II) EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sonraki İstanbul Bilişim Kentleri Çalıştayı (26 Kasım 2010) Çalıştay Notları