Bilişim Kentleri Paneli Ankara (2009)

Bilişim Kentleri Paneli Ankara (2009)


pan-ank

TBD “Bilişim Kentleri Çalışma Grubu” tarafından organize edilen Bilişim Kentleri Paneli “Bilişim Kentlerinde Yaşam” ve “Bilişim Kentleri Uygulamaları” şeklinde 2 oturumda ele alınmıştır. “Bilişim Kentleri” toplantısı, 20 Kasım 2009 tarihinde, Ankara Rixos Oteli’nde 18-20 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenen Bilişim’09 etkinliğinde toplanan bir panel olarak yer almıştır

Toplantıda belediyelerin bilişim teknolojilerini kullanarak halk ile bütünleşerek, halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeleri gerektiği noktasından hareketle bu panelde belediye yetkilileri ile sektör firmaları bir araya getirilmiştir. Eurocities modelinin Türkiye’de oluşturulmasıyla belediyelerin bilgi ve fikirlerini paylaşarak, tecrübelerini aktararak, ortak problemleri çözerek, halka daha iyi hizmet götürmeleri yönünde farkındalık sağlamak amaçlanmıştır.  Bu toplantı ve panellerin önümüzdeki aylarda bölgelere taşınması planlanmaktadır.

1. OTURUM
Konu: Bilişim Kentlerinde Yaşam

Moderatör: Dr. Fikret Nesip ÜÇCAN Bilkent Üniversitesi, Eser ATAK Çankaya BB. Yardımcısı, Hulusi ÖZOCAK Kadıköy BB. Yardımcısı, Murat BOZACI Yalova BB. Yardımcısı

Panel yöneticisi Dr. Fikret Nesip ÜÇCAN belediyelerin, günümüz dünyasında klâsik görevlerin ötesinde, çok değişik ve çeşitli görev anlayışıyla faaliyet göstermek durumunda olduklarını; bu yeni ve çağdaş belediyecilik misyonu bağlamında kent bilgi sistemlerinin geniş ve zengin imkânlarıyla büyük kolaylık, hız ve etkinlik sağladığını belirtmiştir.  ÜÇCAN, 25 yıl kadar önce gözlemlediği üzere, Kuveyt Belediyesinin yabancı bir danışmandan hizmet satın alarak gerçekleştirdiği kent bilgi sisteminin günümüzde yerel yönetimlerimiz için gerçekleştirilmesi gayet kolay, etkin ve erişilebilir bir araç olduğunu bildirmiştir.

Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat BOZACI, sahip oldukları “Koruyucu Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde, Belediyelerinde kurdukları Çözüm Merkezleri (Contact Center) sayesinde, hemşehrilere taleplerinin çabuk karşılanması için tanıdık arama, başka yollara başvurma ihtiyacı duymadan en hızlı şekilde hizmet verildiğini, meselâ imar durumunun bir iş gününde verildiğini; her memurun hizmet süresinin ölçülebilir hale geldiğini, çalışanların ücretlerinin ürettikleri hizmet süresine göre tespit edildiğini bildirmiş ve “zaman bağımsız” kamu hizmeti anlayışından, (‘home office’ şeklinde çalışacak) “mekan bağımsız” kamu hizmeti uygulamasına geçmeyi öngördüklerini belirtmiştir.

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Hulusi ÖZOCAK, Kadıköy’de yerel hizmetlerin, Bilgi-Bilişim-İletişim süreçleri esas alınarak, akla uygun bilgilerin akla uygun teknolojik araçlarla işlenmesi ve kişiden kişiye, kurumdan kuruma akla uygun yöntemlerle iletilmesi ilkesine uygun olarak verildiğini belirtmiş ve çalışmalarından örnekler göstererek bu süreçleri açıklamıştır. Kadıköy Belediyesinin erkenden yol aldığı bu vadide, e-Belediyecilik alanında kaydettiği başarıların bilişim camiasında da yankılandığını ifade etmiştir.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Eser ATAK, henüz bahsedebilecekleri bir başarıya sahip olmadıklarını, Belediyelerinin bilgi işlem konusunda adetâ her şeye yeniden başlayarak hizmet sunmaya çalıştığını, yeni Belediye ekibinin gecikmeleri en kısa zamanda telâfi etme gayretinde olduğunu ve bu amaçla çeşitli Üniversitelerle işbirliği yürüttüklerini bildirmiştir.

Konuşmacılardan sonra söz alan dinleyiciler, salonda oluşan canlı, istekli ve hareketli bir tartışma ortamı içinde, vatandaş taleplerinin ölçümüne önem verilmesi, sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olunması, web sitelerinin etkinliğinin farkına varılması, teknolojik gelişmelerin bazen çalışmaların sosyal yönünü maskeleme riski taşıdığına dikkat edilmesi, Türkiye Belediyeler Birliğinden destek alınarak ortak proje grupları, ortak ürünler oluşturmanın yararı üzerinde düşünülmesi, MERNİS dışındaki kaynaklardan da veri sağlanması vs. gibi konuların önemi üzerinde durmuşlar ve bu konular hakkında panelistlerin de görüş ve düşüncelerini öğrenmek istemişlerdir.

2. OTURUM
Konu: Bilişim Kentleri Uygulamaları

Moderatör: Doç. Dr. Mete Yıldız Hacettepe Üniversitesi, Dr.İlhan Ekincioğlu İzmir Büyükşehir Bel., Ahmet Recep Tekcan Ankara Büyükşehir Bel., Hakan KAYAM Sampaş , Gökhan DAĞGEZ Pirireis , Derya FINDIKOĞLU Sentim Bilişim , Alparslan Savacı Netcad

Panel yöneticisi Doç. Dr. Mete YILDIZ, bilişim kentleri ile ilgili kuramsal yaklaşımları ve kurumsal çerçeveyi özetleyen bir açılış konuşması yapmıştır. YILDIZ, yerel yönetimlerde teknoloji kullanımının belediyeler ile sınırlı olmadığının, diğer yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri ve köyleri de içerdiğinin altını çizmiş; yerel düzeydeki e-devletleşme çabalarının ulusal ve uluslar arası düzeyden kopuk olmaması gerektiğini vurgulamış; teknik, yasal ve yönetsel bazı sorunlara dikkat çekmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İlhan EKİNCİOĞLU, ağırlıklı olarak belediyelerindeki coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını tanıttığı sunuşunda belediyelerinde e-devlet çerçevesinde sunulan hizmetlerden söz etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ahmet Recep TEKCAN, bilişim teknolojilerinin halkla ilişkiler alanında kullanımından bahsetmiştir. Bu bağlamda, hizmet sunumundaki değişimin vatandaşta istediği yerde, zamanda ve araçla hizmet alabileceği bir e-belediye talebi oluşturduğunu vurgulayarak, belediyesinin mavi masa, medya takip merkezi, referandum merkezi, kiosklar,  dilekçematikler ve anket aracı gibi uygulamaları hakkında bilgi vermiştir.

SAMPAŞ A.Ş.’den Hakan KAYAM, Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi (AKOS) uygulamaları hakkında bir sunum yapmıştır. Bu bağlamda, belediyelerde kurulan bütünleşik hizmet sistemleri, bu sistemlerin bileşenleri (veri altyapısı, sayısal arşiv, iletişi merkezi, resepsiyon uygulaması, mobil belediye, karar destek sistemleri, vb.), gerçekleştirilen uygulamalar ve bu çalışmalar sonucunda alınan ödüller hakkında bilgi verilmiştir.

Sentim Bilişim’den Derya FINDIKOĞLU, yerel yönetimlerde e-Vergi uygulamalarını anlattığı sunuşunda servis tabanlı mimarinin önemine işaret edilmiştir. Bu bağlamda, e-Devlet uygulamaları içerisinde bir e-Vergi platformunun kurulmasının çeşitli faydalarından (kaynak israfının, yanlış ve eksik beyanların önlenmesi, vb.) söz edilmiştir. Ayrıca, belediye çalışanlarının bir iç müşteri olarak görülerek tatmin edilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.

PiriReis Bilişim Teknolojileri’nden Gökhan DAĞGEZ, yeni nesil, üç boyutlu bir coğrafi bilgi sistemi olan Citysurf’u tanıtmıştır. Belediye kent bilgi sistemlerinde, kamu kurumlarında, özel sektör kuruluşlarında ve yabancı ülkelerde Citysurf ‘ün kullanıldığı başarılı örnekler hakkında bilgi verilen sunumda,  İnternet kullanıcısının pasif bir şekilde bilgi alan bir kitleden aktif katılımcı ve bilgi paylaşımcı bir kitleye dönüşmesinin coğrafi bilgi sistemleri alanında getirdiği dönüşüme vurgu yapılmıştır.

Son olarak, Netcad’den Alpaslan SAVACI, şirketinin yerel yönetimler alanında sunduğu çözüm olan e-BLDY (Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim) sistemi hakkında bilgi vermiştir. Sunumda, e-BLDY’nin uluslar arası standartlar ve kamunun diğer e-Devlet çalışmaları (örneğin KPS, NVİ ADNKS, TAKBİS, vb.) ile uyumlu, sürdürülebilir bir kent bilgi sistemi olduğu; esnek, Web tabanlı ve veritabanı bağımsız çalıştığı vurgulanmış; kent rehberi, şikâyet takip, İnternet üzerinden imar durumu sorgulaması gibi çeşitli e-BLDY uygulamalarından örnekler verilmiştir.

Önceki 2009 Değerlendirme Raporu
Sonraki Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Bilişim Terimlerine Doğru Oturumu-Ankara-2009